Pogoji in določila za Wi-Fi povezavo

POMEMBNO

Pred dostopom do in uporabo storitve omrežja Wi-Fi morate prebrati pogoje poslovanja v tem sporazumu. Z dostopom do in uporabo storitve omrežja Wi-Fi se strinjate s pogoji poslovanja, navedenimi v nadaljevanju. Če ne želite biti zavezani s temi pogoji poslovanja, ne smete dostopati do ali uporabljati storitve omrežja Wi-Fi.

Storitev Wi-Fi povezave je storitev družbe Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Nemčija (v nadaljevanju »FlixBus«), s katero tehnično upravljajo zunanji ponudniki (IT) storitev, ki so podrobneje opredeljeni v zadevnem pravilniku o zasebnosti.

Opredelitve

»Informacije« pomenijo ves material, ki ga podjetje FlixBus zagotovi prek storitve omrežja Wi-Fi (v nadaljevanju imenovana dostopna točka). »Uporabnik« pomeni vas, končnega uporabnika dostopne točke. »Pogodba« pomeni ta sporazum o uporabi dostopne točke.

Jamstvo

Dostopna točka se zagotavlja »takšna, kot je« in kot je »na voljo«. Podjetje FlixBus v zvezi z informacijami ne daje nikakršnega jamstva in ne podaja navedb, bodisi izrecnih ali implicitnih, vključno z implicitnimi jamstvi ali pogoji za popolnost, točnost, zadovoljivo kakovost ali primernost za določen namen.

Uporabnik priznava: 
(a) da je tehnično nemogoče zagotoviti, da bi bila dostopna točka popolnoma brez okvar in da podjetje FlixBus k temu ni zavezano, 
(b) da lahko okvare privedejo do začasne nerazpoložljivosti dostopne točke, 
in (c) da lahko na delovanje dostopne točke negativno vplivajo razmere in pogoji izven nadzora podjetja FlixBus, vključno s prenosom in telekomunikacijskimi povezavami med podjetjem FlixBus in uporabniki, med različnimi deli podjetja FlixBus ter med podjetjem FlixBus in drugimi sistemi in omrežji.

Odgovornost

Uporabnik se strinja, da razen za primer smrti in telesnih poškodb, ki bi nastale zaradi malomarnosti podjetja FlixBus, podjetje FlixBus ni odgovorno po pogodbi, zaradi nedopustnega ravnanja, malomarnosti, po zakonski dolžnosti ali kako drugače, za katerokoli izgubo ali škodo, ki izhaja iz ali v povezavi s to pogodbo, vključno s škodo, nastalo zaradi izgube poslovne dejavnosti, izgube dobička, prekinitve poslovanja, izgube poslovnih informacij ali kakršnokoli drugo gmotno škodo (četudi je bilo podjetje FlixBus seznanjeno z možnostjo takšne izgube ali škode). 
Uporabnik poleg tega nadalje priznava, da nekatere informacije, na primer programsko opremo, podjetju FlixBus (neposredno in posredno) zagotavljajo tretje strani, kar pomeni, da podjetje FlixBus v zvezi s temi informacijami ne more zagotoviti jamstva kakršnekoli narave. Pomembno je tudi, da uporabnik zagotovi ustrezno zaščito lastnega sistema (na primer, osebni požarni zid). Na splošno velja, da sistem v celoti uporabljate na lastno odgovornost. Izključen je vsak zahtevek za odškodnino zoper podjetje FlixBus, ki bi izhajal iz uporabe sistema. To velja tudi za škodo, ki jo povzročijo okvare v sistemu omrežja Wi-Fi.

Uporaba dostopne točke/odškodnina

Uporabnik se zavezuje: 
a) da dostopne točke ne bo uporabljal za nezakonite namene; 
b) da dostopne točke ne bo uporabljal na način, da bi bilo delovanje celotne dostopne točke ali njenega dela prekinjeno, okvarjeno, manj učinkovito ali da bi bila s tem na kakršenkoli način oslabljena učinkovitost ali funkcionalnost dostopne točke;
c) da dostopne točke ne bo uporabljal za prenos ali objavo računalniških virusov ali kakršnegakoli materiala, ki je žaljiv, sramotilen, opolzek ali grozeč, ali na takšen način, da drugim povzroča nejevoljo, nevšečnosti ali nepotrebne skrbi; 
d) da ne bo delil informacij z nezakonito ali nemoralno vsebino. To vključuje, vendar ni omejeno na, informacije, ki nagovarjajo k uporu, poveličujejo ali trivializirajo nasilje, vsebujejo pornografijo s spolnim nasiljem, ogrožajo ali vplivajo na moralno dobrobit otrok ali mladostnikov, ali škodujejo ugledu podjetja FlixBus;
e) da ne bo uporabljal dostopne točke za prenos materiala za namene promocije in/ali oglaševanja brez predhodnega pisnega soglasja s strani podjetja FlixBus, razen, če je takšen prenos izrecno zahteval drug uporabnik dostopne točke; in  
f) da bo uporabnik v primeru pravice, zahtevka ali ukrepa zoper drugega uporabnika, ki izhaja iz uporabe dostopne točke, takšno pravico, zahtevek ali ukrep izvajal neodvisno od in brez pomoči podjetja FlixBus.
Uporabnik bo podjetju FlixBus izplačal odškodnino in ga zaščitil pred vsemi zahtevki, odgovornostjo, škodo, stroški, vključno s pravnimi stroški, ki nastanejo zaradi kršitve te pogodbe ali katerekoli uporabe dostopne točke s strani uporabnika. Uporabnik priznava, da podjetje FlixBus nima nadzora nad naravo ali vsebino informacij ali programov, ki jih uporabnik prenese ali prejme z uporabo dostopne točke, in da podjetje FlixBus na noben način ne preverja, na kakšen način uporabnik uporablja dostopno točko. Uporabnik se strinja, da bo v celoti odškodoval podjetje FlixBus za zahtevke ali pravne postopke, ki nastanejo v zvezi z uporabnikovo uporabo dostopne točke, ki jih zoper podjetje FlixBus uvede ali zagrozi katerakoli druga oseba.

Intelektualna lastnina

Uporabnik priznava, da vse avtorske pravice, pravice blagovnih znamk in intelektualne lastnine dostopne točke pripadajo podjetju FlixBus ali njegovemu dajalcu licence.

Prekinitev in odpoved

Podjetje FlixBus ima pravico, da nemudoma odpove to pogodbo in/ali prekine možnost uporabe dostopne točke, če uporabnik krši pogoje poslovanja.

Podatki o uporabniku

V zvezi z uporabo te storitve bo shranjen naslov MAC vaše naprave, da ji bo lahko zagotovljen dostop do omrežja. Podjetje Icomera si ga lahko ogleda za obdobje do 2 tednov, po tem pa bo anonimiziran in se hrani do 12 mesecev. Na e-poštni naslov privacy@icomera.com lahko pošljete svojo zahtevo po dostopu do, izbrisu, omejitvi ali prenosu teh podatkov ali vložite pritožbo. Zbiranje podatkov, ki poteka med uporabo dostopne točke, je dovoljeno v skladu s členom 6 (1) b SUVP.

Spremembe pogojev poslovanja

Podjetje FlixBus si pridržuje pravico, da občasno spremeni te pogoje poslovanja in v njih navede obvestilo o takšni spremembi. Če uporabnik po obvestilu o spremembi pogojev poslovanja še naprej uporablja dostopno točko, se šteje, da uporabnik soglaša s takšno spremembo. Uporabnik je odgovoren za to, da redno pregleduje te pogoje poslovanja in ugotovi, ali se je pogodba spremenila.
Če se uporabnik ne strinja s spremembami pogojev poslovanja te pogodbe, mora nemudoma prenehati uporabljati dostopno točko.

Ločljivost

Vsaka določba te pogodbe, ki izključuje ali omejuje odgovornost, se razlaga ločeno, se uporablja in velja tudi, če iz kateregakoli razloga ena ali druga določba velja za neuporabno ali neizvršljivo v vseh okoliščinah, ter ostane v veljavi, ne glede na prenehanje veljavnosti te pogodbe iz kateregakoli razloga. 

Nobena opustitev s strani podjetja FlixBus se ne šteje za spregled kršitve katerekoli določbe te pogodbe. To pogodbo ureja nemško pravo, pogodbene stranke pa sodijo pod nepreklicno in izključno pristojnost nemških sodišč. Pristojno sodišče je sodišče v Münchnu. Prosimo vas, da pazite na svojo brezžično napravo. Podjetje FlixBus ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo ali poškodbo naprave.