Pravilnik o zasebnosti

Uvod

V podjetju Flix SE, skupaj z našimi povezanimi podjetji (v nadaljevanju: “FlixBus”, “mi” ali “nas”), bi vas radi obvestili o varstvu podatkov v podjetju FlixBus.

Predpisi o varstvu osebnih podatkov za zaščito osebe, na katero se nanaša obdelava podatkov (v nadaljevanju “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”, kot tudi “stranka”, “uporabnik”, “vi”, ali “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”), temeljijo na Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (uredba (EU) 2016/679; v nadaljevanju “GDPR”). V kolikor samostojno ali v dogovoru z drugimi odločamo o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov, je naša glavna obveznost pregledno obveščanje o vrsti, obsegu, namenu, trajanju in pravni podlagi obdelave osebnih podatkov (13. in 14. člen GDPR).

Namen tega pravilnika (v nadaljevanju: “pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnika o načinu obdelave osebnih podatkov.

Naš pravilnik o zasebnosti je razdeljen na dva dela. Prvi del vsebuje splošne informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, in informacije o primerih obdelave podatkov, ki začnejo veljati ob vsakem dostopu do našega spletnega mesta (določba 1, Splošne informacije). Drugi del vsebuje specifične informacije, ki se nanašajo samo na posebne primere obdelave podatkov, določene z imenom ustrezne ponudbe ali izdelka in ki veljajo, ko obiščete naša spletna mesta. Podrobnejši opis je na voljo tukaj (določba 2, Specifične informacije).

Dodatne pravne informacije najdete tukaj:

za FlixBus:

Splošni pogoji poslovanja in rezervacij

Splošni pogoji prevoza

Za FlixTrain:

Pogoji prevoznine FlixTrain GmbH

Splošni pogoji prevoza za FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za zaposlitev:

Informacije o varstvu podatkov za kandidate za zaposlitev

1. Splošne informacije

1.1 Pomen izrazov

Naslednje opredelitve izrazov, uporabljene v tem pravilniku o zasebnosti, izhajajo iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR):

 • Pojem “osebni podatki” pomeni katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (“posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator ali z informacijami, ki se nanašajo na njegovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto (člen 4(1) GDPR). Določljivost je mogoče zagotoviti tudi s povezovanjem tovrstnih informacij ali drugih dodatnih podatkov. Določljivost ni odvisna od pojava, oblike ali fizične oblike podatkov (osebne podatke lahko vsebujejo tudi fotografije, videoposnetki ali zvočni posnetki).
 • Obdelava” pomeni vsako dejanje, ki vključuje ravnanje z osebnimi podatki na avtomatiziran ali neavtomatiziran način (tj. s podporo tehnologije). To zajema zlasti zbiranje (tj. pridobivanje), zapisovanje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, ponovno pridobivanje, preverjanje, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, usklajevanje, kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničevanje osebnih podatkov ter spreminjanje opredelitve cilja ali namena, ki je bil prvotno uporabljen kot podlaga za obdelavo podatkov (člen 4(2) GDPR).
 • Upravljavec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (člen 4(7) GDPR).
 • Obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca, zlasti v skladu z navodili upravljavca (člen 4(8) GDPR).
 • Tretja oseba” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec ali oseba, ki je pooblaščena za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca; sem spadajo tudi druge pravne osebe, ki pripadajo skupini (člen 4(10) GDPR).
 • Soglasje” posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (člen 4(11) GDPR).

1.2 Ime in naslov upravljavca

Oseba, odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov (člen 4(7) GDPR), je:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München 
Telefonska številka: +49 (0)30 300 137 300

E-poštni naslov info@flixbus.si

Dodatne informacije o našem podjetju najdete v pravnem obvestilu.

1.3 Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v našem podjetju vam je vselej na voljo za vsa vaša vprašanja.

Njeni kontaktni podatki:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-poštni naslov data.protection@flixbus.com

Za splošna vprašanja o podjetju FlixBus se obrnite na info@flixbus.si.

1.4 Pravna podlaga za obdelavo

Obdelava je zakonita le, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev, navedenih pod tem besedilom:

 • Odstavek 1(a) 6. člena GDPR: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • Odstavek 1(b) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • Odstavek 1(c) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (npr. zakonska obveznost hrambe);
 • Odstavek 1(d) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 • Odstavek 1(e) 6. člena GDPR: če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu, ali;
 • Odstavek 1(f) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok).

Pravna podlaga za našo obdelavo osebnih podatkov se izvaja v skladu z določbo 2. Obdelava osebnih podatkov ima lahko več pravnih podlag.

1.5 Kategorije prejemnikov

Pod določenimi pogoji in v dovoljenem obsegu bomo vaše osebne podatke posredovali ali prejemali od povezanih podjetij.

Kot vsa večja podjetja tudi mi pri naših poslovnih transakcijah uporabljamo zunanje domače in tuje ponudnike storitev ter sodelujemo s partnerskimi podjetji doma in v tujini. Mednje spadajo na primer:

 • prevozniki (pregled trenutnih prevoznikov najdete tukaj)
 • ponudniki (IT) storitev
 • finančne institucije in ponudniki plačilnih storitev
 • prodajni partnerji
 • ponudniki storitev za stranke (notranji/zunanji)
 • upravljavci trgovin
 • varnostna podjetja
 • (potovalne) zavarovalnice
 • drugi partnerji, ki sodelujejo pri našem poslovanju (npr. revizorji, banke, zavarovalnice, odvetniki, nadzorni organi, druge stranke, ki sodelujejo pri prevzemih podjetij)

Ponudniki storitev in partnerska podjetja morajo zagotoviti, da izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti glede obdelave podatkov in da so pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zaščitene.

Osebne podatke posredujemo javnim organom in institucijam (npr. policiji, državnemu tožilstvu, nadzornim organom), če za to obstaja ustrezno dovoljenje/obveznost.

Za obdelavo podatkov z naše strani so kategorije prejemnikov podatkov določene pod določbo 2.

1.6 Zahteve za prenos osebnih podatkov v tretje države

V sklopu naših poslovnih razmerij lahko vaše osebne podatke delimo ali razkrivamo tretjim osebam, ki se lahko nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. v tretjih državah.

V dovoljenem obsegu vas bomo glede obdelave podatkov z naše strani v ustreznih delih določbe 2 obvestili o podrobnostih prenosa v tretje države.

Evropska komisija s tako imenovanimi odločbami o ustreznosti potrjuje, da nekatere tretje države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki je primerljiva s standardom v EGP (spisek držav in kopijo odločb o ustreznosti lahko prenesete tukaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Nekatere tretje države, v katere se prenašajo podatki, zaradi pomanjkanja zakonskih določb ne morejo zagotoviti enakovredne visoke ravni varstva podatkov. V takih primerih varstvo podatkov zagotovimo s pomočjo ustreznih zaščitnih ukrepov.

To lahko storimo na primer z zavezujočimi poslovnimi predpisi za podjetja (imenovanimi “zavezujoča poslovna pravila”), s standardnimi določbami o varstvu podatkov Evropske komisije, s potrdili in z odobrenimi kodeksi ravnanja.

Če je prenos podatkov potreben za vašo rezervacijo in zagotavljanje ter obdelavo dejavnosti prevoza, je prenos osebnih podatkov v tretje države dovoljen v skladu z odstavkom 1(b) 49. člena GDPR.

Če želite podrobnejše informacije o tem, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

1.7 Trajanje hrambe in brisanje podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena njihovega zbiranja. Vaši osebni podatki bodo shranjeni zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego tega namena.

V primeru naše obdelave podatkov je trajanje hrambe podatkov navedeno pod določbo 2. Če trajanje hrambe ni izrecno določeno spodaj, bodo vaši osebni podatki izbrisani ali blokirani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena ali ko pravna podlaga za njihovo hrambo ne bo več veljavna.

Kljub temu se lahko podatki hranijo po izteku navedenega obdobja v primeru (pretečega) pravnega spora z vami ali v primeru drugih sproženih pravnih postopkov ali za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas kot upravljavca. Če se trajanje hrambe, predpisano z zakonskimi določbami, izteče, bodo osebni podatki blokirani ali izbrisani, razen če ni od nas zahtevana nadaljnja hramba in če za to ne obstaja pravna podlaga.

1.8 Avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem)

Vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, ne nameravamo uporabiti za kakršne koli postopke, ki vključujejo avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem). Če bomo takšne postopke uporabili, vas bomo o tem ločeno obvestili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

1.9 Posredovanje osebnih podatkov brez obveznosti

Za sklenitev pogodbe z nami nam v osnovi ni treba predhodno posredovati vaših osebnih podatkov. Prav tako niste zakonsko ali pogodbeno obvezani, da nam morate posredovati vaše osebne podatke, vendar vam bomo določene ponudbe lahko zagotovili le v omejenem obsegu ali vam jih ne bomo mogli zagotoviti, če ne boste navedli podatkov, ki so zanje potrebni.

1.10 Zakonska obveznost posredovanja določenih podatkov

V določenih okoliščinah lahko za nas velja posebna zakonska ali pravna obveznost, v skladu s katero moramo osebne podatke posredovati tretjim osebam, zlasti javnim organom.

1.11 Varnost podatkov

Za zbiranje vaših podatkov uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer upoštevamo najnovejšo tehnologijo, stroške izvedbe ter naravo, obseg, kontekst in namen obdelave in obstoječa tveganja za varnost podatkov (vključno z verjetnostjo in posledicami tovrstnega dogodka). Namen teh ukrepov je zaščita posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, delno ali popolno izgubo ali uničenjem podatkov in pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb (npr. za naša spletna mesta uporabljamo šifriranje TLS). Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo in sledimo tehnološkemu razvoju.

Na zahtevo vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije o tem. V ta namen se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali na našega varnostnega uradnika za centralno informatiko (CISO).

Njegovi kontaktni podatki:

Flix SE 
Friedenheimer Brücke 16 
80639 München

E-poštni naslov it-security@flixbus.com

1.12 Vaše pravice

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavljate svoje pravice, in sicer z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v določbi 1.2. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo v skladu z GDPR naslednje pravice:

Pravica do informacij 
Informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, lahko zahtevate skladno s 15. členom GDPR. V zahtevi za posredovanje informacij utemeljite svoje pomisleke, da bomo lažje zbrali potrebne podatke. Na zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov, ki so predmet obdelave. Upoštevajte, da je vaša pravica do informacij v določenih okoliščinah omejena v skladu z zakonskimi določbami.

Pravica do popravka 
Če podatki, ki se nanašajo na vas, niso (več) točni, lahko zahtevate popravek skladno s 16. členom GDPR. Če so vaši podatki nepopolni, imate pravico vložiti zahtevo za dopolnitev podatkov.

Pravica do izbrisa 
Izbris svojih osebnih podatkov lahko zahtevate skladno z določbami 17. člena GDPR. Vaša pravica do izbrisa je med drugim odvisna od tega, ali podatke, ki se nanašajo na vas, še vedno potrebujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.

Pravica do omejitve obdelave 
Skladno z določbami 18. člena GDPR imate pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do prenosljivosti podatkov 
Skladno z določbami 20. člena GDPR imate pravico prejeti podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora: 
Skladno s 1. odstavkom 21. člena GDPR imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Skladno z 2. odstavkom 21. člena GDPR (ugovor zoper oglaševanje za namene neposrednega trženja) lahko kadar koli ugovarjate prejemanju oglasov, pri čemer bo vaša zahteva veljala v prihodnosti.

Pravica do vložitve pritožbe 
Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili predpise o varstvu podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Za nas pristojni nadzorni organ je Bavarski deželni urad za nadzor varstva podatkov:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravica do umika soglasja 
Svoje soglasje o obdelavi osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete, pri čemer bo tovrsten umik soglasja veljal v prihodnosti. To velja tudi za izjave o soglasju, ki so bile izdane pred uvedbo GDPR, torej pred 25. 5. 2018.

2. Specifične informacije

2.1 Obisk naših spletnih strani

Informacije o podjetju FlixBus in storitvah, ki jih ponujamo, najdete na https://www.flixbus.si/ / https://www.flixtrain.com/, vključno s pripadajočimi podstranmi (v nadaljevanju “spletna stran” ali “spletne strani”). Ko obiščete naše spletne strani, se obdelujejo vaši osebni podatki.

2.1.1 Zagotavljanje spletnih strani

Pri uporabi spletnih strani v informativne namene zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

Podatki strežniških dnevnikov: ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika. Beležijo se naslednji podatki:

 • spletna stran, s katere ste zahtevali dostop do naše spletne strani (napotitveni URL-naslov)
 • ime in URL-naslov zahtevane spletne strani
 • datum in čas zahteve za dostop (v časovnem pasu strežnika)
 • različica uporabljenega brskalnika
 • IP-naslov računalnika, s katerega je bila poslana zahteva
 • količina prenesenih podatkov
 • operacijski sistem
 • sporočilo o uspešnosti klica (stanje dostopa/koda stanja HTTP)
 • GMT razlika v časovnem pasu

Za gostovanje naših spletnih strani in za statistično ocenjevanje dnevniških datotek uporabljamo ponudnike IT storitev.

Obdelava dnevniških datotek služi statističnim namenom in izboljševanju kakovosti naših spletnih strani, zlasti stabilnosti in varnosti povezave.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam omogočimo ustrezno dostopnost spletnih strani.

2.1.2 Kontaktni obrazci

Obdelujejo se osebni podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega spletnega obrazca (npr. naziv, priimek in ime, naslov, podjetje, e-poštni naslov in čas pošiljanja, predmet poizvedbe).

Obdelava teh podatkov je namenjena obdelavi poizvedb. Odvisno od podlage in narave vaše poizvedbe, bodisi na pravni podlagi odstavka 1(b) 6. člena GDPR (v primeru poizvedbe, povezane s pogodbo) ali v drugih primerih na pravni podlagi odstavka 1(f) 6. člena GDPR, je naš zakoniti interes, da obdelamo osebne podatke poizvedb, ki jih prejmemo preko kontaktnih obrazcev.

Za obdelavo podatkov glede delovnih mest uporabljamo ponudnike storitev za stranke, ki odgovarjajo na poizvedbe, poslane preko naših kontaktnih obrazcev.

Poleg tega podatke iz kontaktnih obrazcev ter ustrezne IP-naslove shranjujemo z namenom izpolnjevanja svoje obveznosti zagotavljanja dokazov, skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih, s čimer lahko pojasnimo vsakršno neustrezno uporabo vaših podatkov in zagotovimo varnost naših sistemov.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(c) ali 1(f) 6. člena GDPR.

2.1.3 Rezervacija, zagotavljanje in opravljanje dejavnosti prevoza

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • e-poštni naslov
 • priimek in ime
 • podatki o povezavi
 • podatki o plačilih
 • datum rojstva (za dejavnosti prevoza, pri katerih imajo otroci posebno ceno)
 • soglasje z ustreznimi splošnimi pogoji poslovanja
 • informacije o vnaprejšnji rezervaciji sedežev
 • podrobnosti o prtljagi
 • jezik domene za rezervacije
 • rezervacijski kanal (splet ali aplikacija)

V primeru zamud ali sprememb načrta potovanja lahko navedete tudi kontaktno telefonsko številko (neobvezno).

Ti podatki se obdelujejo za namene rezervacije, zagotavljanja in obdelave dejavnosti prevoza, vključno s storitvami za stranke, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Pravno podlago predstavljata odstavka 1(b) in 1(c) 6. člena GDPR.

Nekatere od teh podatkov uporabljamo tudi za priporočila izdelkov (glejte določbo 2.1.4), za glasilo (glejte določbo 2.1.5) in za uporabniške račune (glejte določbo 2.1.6.).

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza v mednarodnem prometu se glede na kraj odhoda in prihoda zbirajo tudi naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • informacije o spolu
 • osebni dokument, številka potnega lista ali osebne izkaznice

Ti podatki se obdelujejo z namenom rezervacije, zagotavljanja in opravljanja dejavnosti prevoza, vključno s storitvami za stranke, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Zgoraj navedene podatke posredujemo ustreznemu prevozniku ali prevoznikom in javnim organom, če za to obstaja zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1(c) 6. člena GDPR.

Podatki o plačilih bodo posredovani ponudniku plačilnih storitev za varno obdelavo plačil, ki ste jih izvedli.

Naši ponudniki plačilnih storitev so:

Ponudniki plačilnih storitevMožnosti plačila
Adyen N.V. 
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska 
Pravilnik o zasebnosti: 
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy

Kreditna kartica 
Swish 
Google Pay 
Apple Pay 
iDeal 
Dotpay 
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S. 
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL 
Pravilnik o zasebnosti: 
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH 
St.-Martin-Straße 63, 81669 München 
Pravilnik o zasebnosti: 
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. 
22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg 
Pravilnik o zasebnosti: 
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal
Satispay Europe S.A.
53 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.satispay.com/en-lu/privacy/privacy-policy/
Satispay

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Pri določenih rezervacijah za obdelovanje podatkov uporabljamo tudi tehnologije in storitve podjetja Distribusion Technologies GmbH (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, tel. številka: +49-30-3465507-50, e-poštni naslov: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Priporočila izdelkov

Vaš e-poštni naslov, ki ga pridobimo na podlagi rezervacije ali dejavnosti prevoza, lahko v dovoljenem obsegu uporabimo za pošiljanje rednih ponudb za izdelke iz naše linije, ki so podobni izdelkom, ki ste jih že kupili.

Za obdelavo priporočil izdelkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev za stranke.

Priporočila izdelkov boste od nas prejemali ne glede na to, ali ste se prijavili na prejemanje glasila in ne glede na to, ali ste privolili v prejemanje tržnih sporočil po e-pošti. Na ta način bi vam radi posredovali informacije o izdelkih iz naše ponudbe, ki bi vas lahko zanimali glede na vaše nedavne nakupe pri nas.

Pravna podlaga je odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da vas obveščamo o naši ponudbi izdelkov in vam predlagamo določene izdelke.

Uporabi vašega e-poštnega naslova lahko kadar koli ugovarjate preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Glasilo

Če se prijavite na prejemanje glasila prek naše povezave, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov (e-poštni naslov, ime in priimek, kraj bivanja), da vam bomo lahko redno pošiljali glasilo po e-pošti.

V sklopu prijave na glasilo pridobimo tudi vaše soglasje, s katerim lahko vsebino našega glasila prilagodimo vašim potrebam in interesom.

Za prijavo na naše glasilo uporabljamo postopek tako imenovane dvojne privolitve (opt-in). To pomeni, da vam bomo ob prijavi na glasilo na navedeni e-poštni naslov poslali sporočilo, v katerem vas prosimo za potrditev. Če prijave ne potrdite v 24 urah, bodo vaši podatki po enem mesecu blokirani in samodejno izbrisani.

Glasilo se lahko nanaša na vse blago, storitve, izdelke, ponudbe in promocije, ki jih zagotavljajo upravljavec (določba 1.2) in/ali podjetja, povezana z upravljavcem, ali partnerska podjetja.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR.

Poleg tega shranjujemo tudi IP-naslove, ki jih uporabljate, ter čas vaše prijave in potrditve. Namen tega postopka je, da lahko dokažemo vašo prijavo in po potrebi pojasnimo vsakršen primer morebitne neustrezne uporabe vaših osebnih podatkov. Namen obdelave vaših osebnih podatkov temelji na naših zakonitih interesih zagotavljanja skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih.

Pravno podlago za obdelavo podatkov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da lahko dokažemo vaše soglasje.

Soglasje za uporabo vašega e-poštnega naslova za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete prek povezave za odjavo ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Za distribucijo glasila uporabljamo zunanje ponudnike IT storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

2.1.6 Uporabniški račun

Pri nas lahko kot stranka ustvarite osebni uporabniški račun. Z uporabniškim računom, ki je zaščiten z geslom, lahko varno upravljate s svojimi rezervacijami in podatke shranite za prihodnja potovanja.

Ko ustvarite uporabniški račun, zberemo naslednje obvezne informacije:

 • e-poštni naslov
 • priimek in ime
 • geslo (ki ga izberete sami)

Te podatke uporabljamo za upravljanje vašega uporabniškega računa in za izdajanje računov.

V primeru zamude ali spremembe načrta potovanja lahko navedete tudi številko mobilnega telefona (neobvezno), preko katere lahko stopimo v stik z vami.

Prav tako se lahko odločite, da v svoj uporabniški račun shranite naslednje dodatne podatke (neobvezno):

 • naziv
 • datum rojstva
 • naslov (poštna številka, mesto in država)
 • načini plačila

Ti podatki se uporabljajo za upravljanje vašega uporabniškega računa in za izdajo računov ter za pošiljanje osebno prilagojenih priporočil izdelkov (določba 2.1.4) in, če ste se nanj prijavili, za pošiljanje glasila (določba 2.1.5).

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a), 1(b) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Z vašim soglasjem se tako imenovani trajni piškotki shranijo na vaši napravi s funkcijo “ostani prijavljen”, s čimer se vam ob naslednjih obiskih naše spletne strani ni treba znova prijavljati. Ta funkcija vam ne bo na voljo, če v nastavitvah brskalnika onemogočite shranjevanje teh piškotkov.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR.

Uporabniški račun (in s tem tudi svoje shranjene osebne podatke) lahko kadar koli posodobite ali izbrišete v svojem osebnem uporabniškem računu.

2.1.7 Uporaba piškotkov, vtičnikov in drugih storitev

Ko obiščete našo spletno stran, se podatki na vaš terminal shranijo v obliki piškotkov (majhnih besedilnih datotek). Ti shranijo podatke o načinu vaše uporabe spletnega mesta (identifikacijska številka, datum obiska itd.). S piškotki vam olajšamo uporabo našega spletnega mesta z različnimi funkcijami (kot je prepoznavanje predhodnih obiskov) in boljše prilagajanje naše spletne ponudbe vašim potrebam.

Uporaba tehnično nujnih piškotkov temelji na določbah člena 6 (1), lit. f GDPR. Naš zakoniti interes je zagotavljanje specifičnih funkcij naših spletnih mest, njihovo izboljševanje ter zagotavljanje varnosti in celovitosti naših spletnih mest.

Z določitvijo ustreznih nastavitev brskalnika lahko preprečite shranjevanje piškotkov in izbrišete obstoječe piškotke. V funkciji za pomoč v večini brskalnikov si lahko ogledate, kako izbrati te nastavitve. Če piškotkov ne sprejmete, bodo funkcije internetne ponudbe morda okrnjene. Zato vam priporočamo, da funkcijo piškotkov pustite vklopljeno.

Podrobnejše informacije o izvedbi tega ukrepa v različnih brskalnikih najdete na naslednjih spletnih mestih: youronlinechoices, Network Advertising Initiative in/ali Digital Advertising Alliance. Tam lahko najdete tudi informacije o tem, kako lahko z računalnika izbrišete piškotke, na voljo pa so vam tudi splošne informacije o piškotkih. Uporabljamo različne vrste piškotkov:

Prehodni piškotki, ki jih imenujemo tudi začasni ali »sejni piškotki«, so piškotki, ki se izbrišejo, ko zapustite naše spletno mesto in zaprete brskalnik. Npr. ti piškotki običajno shranijo jezikovne nastavitve ali vsebino naročila.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Npr. to omogoča shranitev prijavnega stanja ali iskalnih izrazov, ki ste jih vnesli. Te piškotke med drugim uporabljamo za merjenje dosega ali trženje. Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.

Poleg t.i. »lastnih piškotkov«, ki smo jih nastavili za upravljanje obdelave podatkov, se uporabljajo tudi »piškotki tretjih oseb«, ki jih ponujajo zunanji ponudniki.

V sklopu upravljanja soglasja (pasica o soglasju) se lahko odločite za uporabo piškotkov ali uporabo primerljivih tehnologij. Tukaj si lahko ogledate podroben pregled z izčrpnimi informacijami o uporabljenih storitvah ter dostopate do nastavitev svojega soglasja, vključno z možnostjo preklica.

2.1.8 Strojno učenje in dinamično prilagajanje spletnega mesta/aplikacije

Strojno učenje uporabljamo za optimizacijo in avtomatizacijo naših procesov. To vključuje poučevanje sistema logičnega odločanja na podlagi primerov uporabe, tj. sistem se lahko uči iz preteklosti in uporablja algoritme za razvoj statističnih modelov, ki jih je mogoče uporabiti pri podobnih nalogah v prihodnosti.

Strojno učenje uporabljamo na primer v zavarovanem in razpršenem modelu za hitro in enostavno oblikovanje prilagojenih ponudb potovanj za vas. V ta namen uporabljamo okvirne podatke, zlasti ID uporabnika, ustrezno zgodovino potovanj in iskanja ter IP-naslov. 

Poleg tega podatke uporabljamo za samodejno prilagajanje našega spletnega mesta in aplikacije, da vam ponudimo najboljšo možno izkušnjo. Zgodovino vaših nakupov lahko npr. uporabimo, da vam ponudimo dodatne storitve (npr. rezervacijo sedeža, nakup dodatnega prostora za prtljago, itd.) ali pomoč na vašem potovanju (npr. če se v bližnji prihodnosti odpravljate na potovanje, vam lahko ponudimo možnost sledenja vašega avtobusa v realnem času).

Poleg zgoraj navedenih okvirnih podatkov v ta namen uporabljamo tudi podatke o zgodovini nakupov in o stikih z družbo Flix prek storitev za stranke. Podatki so soljeni in zgoščeni, da se zagotovi dodatna raven zaščite.

Ta obdelava temelji na našem zakonitem interesu v skladu s točko (f) prvega odstavka 6. člena GDPR, saj imamo ekonomski interes, da vam ponudimo najustreznejšo izkušnjo. Takšna obdelava koristi tudi vam, saj prejmete prilagojeno ponudbo potovanja glede na vaše potrebe in ne zgolj standardno priporočilo, lahko pa vas preusmerimo na storitve, ki vam lahko koristijo pri načrtovanju in izkušnji potovanja ali po potovanju.

Če želite ugovarjati obdelavi svojih podatkov za namene strojnega učenja ali dinamične prilagoditve spletnega mesta/aplikacije, lahko to storite kadar koli v skladu z zakonskimi določbami tako, da ugovor pošljete na e-naslov data.protection@flixbus.com. Upoštevajte, da boste po tem prejemali zgolj standardne storitve.

2.1.9 Preprečevanje goljufij

Da bi preprečili goljufive rezervacije, obdelujemo podatke, povezane z naročilom, npr. IP-naslov, ime, e-poštni naslov.

To je zakonito po členu 6(1)(f) GDPR. Naš zakoniti interes je preprečiti, da bi bili žrtve goljufij in finančnih izgub.

V posameznih primerih se lahko odločitev o odpovedi izvede po rezervaciji na podlagi avtomatizirane odločitve. To temelji na nizu notranjih algoritmov, ki obdelujejo ustrezne podatkovne točke in nam zagotavljajo ocene o ujemanju z različnimi vzorci goljufij ali primerjajo podatkovne točke s pragovi in vrednostmi, ki so značilni za vzorce goljufij, da bi odkrili goljufive rezervacije. Če želite izpodbijati to odločitev, izraziti svoje stališče ali zahtevati posredovanje človeka s strani upravljavca, se obrnite na data.protection@flixbus.com.

2.2 Služba pa pomoč strankam

Ko se obrnete na našo službo za pomoč strankam, pri tem zberemo osebne podatke, ki nam jih posredujete na lastno pobudo. Te nam lahko na primer pošljete po e-pošti, telefonu ali v pismu. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za stik z vami ali za namen, za katerega ste nam posredovali te podatke, npr. za obdelavo vaših poizvedb, zagotavljanje tehničnih storitev ali upravljanje odnosov s strankami.

Ti podatki (vključno z informacijami o komunikacijskih sredstvih, kot sta e-poštni naslov in telefonska številka) so posredovani prostovoljno. Podatke uporabljamo za obdelavo vaše poizvedbe, za izpolnitev pravnih obveznosti in po potrebi za administrativne namene.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b), 1(c) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Za pomoč pri distribuciji in obdelavi poizvedb se v primeru telefonske poizvedbe vaši podatki obdelajo prek telefonskih aplikacij in delno tudi prek sistema za glasovni pogovor.

Za zagotavljanje storitev za stranke uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

2.3 Prisotnost na družbenih omrežjih

Prisotni smo na družbenih omrežjih (trenutno na omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok). V obsegu dovoljenega nadzora nad obdelavo vaših podatkov vam zagotavljamo, da so upoštevani veljavni predpisi o varstvu podatkov.

Poleg nas so, kot je opredeljeno v GDPR in drugih predpisih o varstvu podatkov, za prisotnost podjetja na družbenih omrežjih odgovorne naslednje družbe:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

TikTok (TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irska)

Naj poudarimo, da se vaši podatki lahko obdelujejo zunaj Evropske unije.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naših uporabnikov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam zagotovimo učinkovite informacije in komunikacijo.

Dodatne informacije o zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov v zvezi z našo prisotnostjo na družbenih omrežjih najdete tukaj:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

TikTok: https://www.tiktok.com/i18n/Privacy/

2.4 Poročilo o Speakout@Flix (portalu za prijavo nepravilnosti)

Ko stopite v stik z nami prek našega portala za prijavo nepravilnosti „Speakout@Flix“, zbiramo osebne podatke, ki nam jih posredujete na lastno pobudo (npr. ime in e-poštni naslov). Poročilo lahko pošljete prek spletnega portala ali podate prek telefona. 

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za obdelavo vašega poročila in za morebitne interne preiskave, ki jih bomo izvedli po vašem poročilu.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR.

Svoje podatke nam posredujete prostovoljno, vsa poročila lahko oddate anonimno. 

V skladu z odstavkom 1(c) 6. člena GDPR imamo zakonsko obveznost, da vaše podatke na zahtevo posredujemo javnim organom. 

Naš spletni portal sodeluje z zunanjim ponudnikom storitev (Convercent, Inc.), ki deluje kot obdelovalec podatkov.