Če imaš težave pri dostopanju do tega spletnega mesta, te prosimo, da nas pokličeš na +49 (0)30 300 137 300 ali prek aplikacije Pomočnik Google FlixBus.

§§ geoTextTitle §§

§§ geoLinkText §§

Pravilnik o zasebnosti

Uvod

V podjetju FlixMobility GmbH, skupaj z našimi povezanimi podjetji (v nadaljevanju: “FlixBus”, “mi” ali “nas”), bi vas radi obvestili o varstvu podatkov v podjetju FlixBus.

Predpisi o varstvu osebnih podatkov za zaščito osebe, na katero se nanaša obdelava podatkov (v nadaljevanju “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”, kot tudi “stranka”, “uporabnik”, “vi”, ali “posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”), temeljijo na Splošni uredbi EU o varstvu podatkov (uredba (EU) 2016/679; v nadaljevanju “GDPR”). V kolikor samostojno ali v dogovoru z drugimi odločamo o namenih in sredstvih obdelave osebnih podatkov, je naša glavna obveznost pregledno obveščanje o vrsti, obsegu, namenu, trajanju in pravni podlagi obdelave osebnih podatkov (13. in 14. člen GDPR).

Namen tega pravilnika (v nadaljevanju: “pravilnik o zasebnosti”) je seznanitev uporabnika o načinu obdelave osebnih podatkov.

Naš pravilnik o zasebnosti je razdeljen na dva dela. Prvi del vsebuje splošne informacije o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, in informacije o primerih obdelave podatkov, ki začnejo veljati ob vsakem dostopu do našega spletnega mesta (določba 1, Splošne informacije). Drugi del vsebuje specifične informacije, ki se nanašajo samo na posebne primere obdelave podatkov, določene z imenom ustrezne ponudbe ali izdelka in ki veljajo, ko obiščete naša spletna mesta. Podrobnejši opis je na voljo tukaj (določba 2, Specifične informacije).

Dodatne pravne informacije najdete tukaj:

za FlixBus:

Splošni pogoji poslovanja in rezervacij

Splošni pogoji prevoza

Za FlixTrain:

Pogoji prevoznine FlixTrain GmbH

Splošni pogoji prevoza za FlixTrain GmbH (TCC)

Za kandidate za zaposlitev:

Informacije o varstvu podatkov za kandidate za zaposlitev

1. Splošne informacije

1.1 Pomen izrazov

Naslednje opredelitve izrazov, uporabljene v tem pravilniku o zasebnosti, izhajajo iz 4. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR):

 • Pojem “osebni podatki” pomeni katere koli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (“posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki”). Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot so ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator ali z informacijami, ki se nanašajo na njegovo fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto (člen 4(1) GDPR). Določljivost je mogoče zagotoviti tudi s povezovanjem tovrstnih informacij ali drugih dodatnih podatkov. Določljivost ni odvisna od pojava, oblike ali fizične oblike podatkov (osebne podatke lahko vsebujejo tudi fotografije, videoposnetki ali zvočni posnetki).
 • Obdelava” pomeni vsako dejanje, ki vključuje ravnanje z osebnimi podatki na avtomatiziran ali neavtomatiziran način (tj. s podporo tehnologije). To zajema zlasti zbiranje (tj. pridobivanje), zapisovanje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, ponovno pridobivanje, preverjanje, uporabo, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, usklajevanje, kombiniranje, omejevanje, brisanje ali uničevanje osebnih podatkov ter spreminjanje opredelitve cilja ali namena, ki je bil prvotno uporabljen kot podlaga za obdelavo podatkov (člen 4(2) GDPR).
 • Upravljavec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki sam ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (člen 4(7) GDPR).
 • Obdelovalec” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drug organ, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca, zlasti v skladu z navodili upravljavca (člen 4(8) GDPR).
 • Tretja oseba” pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali organ, ki ni posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, upravljavec, obdelovalec ali oseba, ki je pooblaščena za obdelavo osebnih podatkov pod neposrednim vodstvom upravljavca ali obdelovalca; sem spadajo tudi druge pravne osebe, ki pripadajo skupini (člen 4(10) GDPR).
 • Soglasje” posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (člen 4(11) GDPR).

1.2 Ime in naslov upravljavca

Oseba, odgovorna za obdelavo vaših osebnih podatkov (člen 4(7) GDPR), je:

FlixMobility GmbH
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefonska številka: +49 (0)30 300 137 300

E-poštni naslov info@flixbus.si

Dodatne informacije o našem podjetju najdete v pravnem obvestilu.

1.3 Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v našem podjetju vam je vselej na voljo za vsa vaša vprašanja.

Njeni kontaktni podatki:

FlixMobility GmbH
Dr. Theresia Gondro
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-poštni naslov data.protection@flixbus.com

Za splošna vprašanja o podjetju FlixBus se obrnite na info@flixbus.si.

1.4 Pravna podlaga za obdelavo

Obdelava je zakonita le, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev, navedenih pod tem besedilom:

 • Odstavek 1(a) 6. člena GDPR: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • Odstavek 1(b) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • Odstavek 1© 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (npr. zakonska obveznost hrambe);
 • Odstavek 1(d) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 • Odstavek 1(e) 6. člena GDPR: če je obdelava potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu, ali;
 • Odstavek 1(f) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok).

Pravna podlaga za našo obdelavo osebnih podatkov se izvaja v skladu z določbo 2. Obdelava osebnih podatkov ima lahko več pravnih podlag.

1.5 Kategorije prejemnikov

Pod določenimi pogoji in v dovoljenem obsegu bomo vaše osebne podatke posredovali ali prejemali od povezanih podjetij.

Kot vsa večja podjetja tudi mi pri naših poslovnih transakcijah uporabljamo zunanje domače in tuje ponudnike storitev ter sodelujemo s partnerskimi podjetji doma in v tujini. Mednje spadajo na primer:

 • prevozniki (pregled trenutnih prevoznikov najdete tukaj)
 • ponudniki (IT) storitev
 • finančne institucije in ponudniki plačilnih storitev
 • prodajni partnerji
 • ponudniki storitev za stranke (notranji/zunanji)
 • upravljavci trgovin
 • varnostna podjetja
 • (potovalne) zavarovalnice
 • drugi partnerji, ki sodelujejo pri našem poslovanju (npr. revizorji, banke, zavarovalnice, odvetniki, nadzorni organi, druge stranke, ki sodelujejo pri prevzemih podjetij)

Ponudniki storitev in partnerska podjetja morajo zagotoviti, da izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti glede obdelave podatkov in da so pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zaščitene.

Osebne podatke posredujemo javnim organom in institucijam (npr. policiji, državnemu tožilstvu, nadzornim organom), če za to obstaja ustrezno dovoljenje/obveznost.

Za obdelavo podatkov z naše strani so kategorije prejemnikov podatkov določene pod določbo 2.

1.6 Zahteve za prenos osebnih podatkov v tretje države

V sklopu naših poslovnih razmerij lahko vaše osebne podatke delimo ali razkrivamo tretjim osebam, ki se lahko nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. v tretjih državah.

V dovoljenem obsegu vas bomo glede obdelave podatkov z naše strani v ustreznih delih določbe 2 obvestili o podrobnostih prenosa v tretje države.

Evropska komisija s tako imenovanimi odločbami o ustreznosti potrjuje, da nekatere tretje države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki je primerljiva s standardom v EGP (spisek držav in kopijo odločb o ustreznosti lahko prenesete tukaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html).

Nekatere tretje države, v katere se prenašajo podatki, zaradi pomanjkanja zakonskih določb ne morejo zagotoviti enakovredne visoke ravni varstva podatkov. V takih primerih varstvo podatkov zagotovimo s pomočjo ustreznih zaščitnih ukrepov.

To lahko storimo na primer z zavezujočimi poslovnimi predpisi za podjetja (imenovanimi “zavezujoča poslovna pravila”), s standardnimi določbami o varstvu podatkov Evropske komisije, s potrdili in z odobrenimi kodeksi ravnanja.

Če je prenos podatkov potreben za vašo rezervacijo in zagotavljanje ter obdelavo dejavnosti prevoza, je prenos osebnih podatkov v tretje države dovoljen v skladu z odstavkom 1(b) 49. člena GDPR.

Če želite podrobnejše informacije o tem, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

1.7 Trajanje hrambe in brisanje podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena njihovega zbiranja. Vaši osebni podatki bodo shranjeni zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego tega namena.

V primeru naše obdelave podatkov je trajanje hrambe podatkov navedeno pod določbo 2. Če trajanje hrambe ni izrecno določeno spodaj, bodo vaši osebni podatki izbrisani ali blokirani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena ali ko pravna podlaga za njihovo hrambo ne bo več veljavna.

Kljub temu se lahko podatki hranijo po izteku navedenega obdobja v primeru (pretečega) pravnega spora z vami ali v primeru drugih sproženih pravnih postopkov ali za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas kot upravljavca. Če se trajanje hrambe, predpisano z zakonskimi določbami, izteče, bodo osebni podatki blokirani ali izbrisani, razen če ni od nas zahtevana nadaljnja hramba in če za to ne obstaja pravna podlaga.

1.8 Avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem)

Vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, ne nameravamo uporabiti za kakršne koli postopke, ki vključujejo avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem). Če bomo takšne postopke uporabili, vas bomo o tem ločeno obvestili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

1.9 Posredovanje osebnih podatkov brez obveznosti

Za sklenitev pogodbe z nami nam v osnovi ni treba predhodno posredovati vaših osebnih podatkov. Prav tako niste zakonsko ali pogodbeno obvezani, da nam morate posredovati vaše osebne podatke, vendar vam bomo določene ponudbe lahko zagotovili le v omejenem obsegu ali vam jih ne bomo mogli zagotoviti, če ne boste navedli podatkov, ki so zanje potrebni.

1.10 Zakonska obveznost posredovanja določenih podatkov

V določenih okoliščinah lahko za nas velja posebna zakonska ali pravna obveznost, v skladu s katero moramo osebne podatke posredovati tretjim osebam, zlasti javnim organom.

1.11 Varnost podatkov

Za zbiranje vaših podatkov uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer upoštevamo najnovejšo tehnologijo, stroške izvedbe ter naravo, obseg, kontekst in namen obdelave in obstoječa tveganja za varnost podatkov (vključno z verjetnostjo in posledicami tovrstnega dogodka). Namen teh ukrepov je zaščita posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pred naključnimi ali namernimi manipulacijami, delno ali popolno izgubo ali uničenjem podatkov in pred nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb (npr. za naša spletna mesta uporabljamo šifriranje TLS). Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo in sledimo tehnološkemu razvoju.

Na zahtevo vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije o tem. V ta namen se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali na našega varnostnega uradnika za centralno informatiko (CISO).

Njegovi kontaktni podatki:

FlixMobility GmbH
Tobias Hadem
Friedenheimer Brücke 16
80639 München

E-poštni naslov it-security@flixbus.com

1.12 Vaše pravice

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavljate svoje pravice, in sicer z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v določbi 1.2. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo v skladu z GDPR naslednje pravice:

Pravica do informacij
Informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, lahko zahtevate skladno s 15. členom GDPR. V zahtevi za posredovanje informacij utemeljite svoje pomisleke, da bomo lažje zbrali potrebne podatke. Na zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov, ki so predmet obdelave. Upoštevajte, da je vaša pravica do informacij v določenih okoliščinah omejena v skladu z zakonskimi določbami.

Pravica do popravka
Če podatki, ki se nanašajo na vas, niso (več) točni, lahko zahtevate popravek skladno s 16. členom GDPR. Če so vaši podatki nepopolni, imate pravico vložiti zahtevo za dopolnitev podatkov.

Pravica do izbrisa
Izbris svojih osebnih podatkov lahko zahtevate skladno z določbami 17. člena GDPR. Vaša pravica do izbrisa je med drugim odvisna od tega, ali podatke, ki se nanašajo na vas, še vedno potrebujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.

Pravica do omejitve obdelave
Skladno z določbami 18. člena GDPR imate pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Skladno z določbami 20. člena GDPR imate pravico prejeti podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora:
Skladno s 1. odstavkom 21. člena GDPR imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Skladno z 2. odstavkom 21. člena GDPR (ugovor zoper oglaševanje za namene neposrednega trženja) lahko kadar koli ugovarjate prejemanju oglasov, pri čemer bo vaša zahteva veljala v prihodnosti.

Pravica do vložitve pritožbe
Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili predpise o varstvu podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov. Za nas pristojni nadzorni organ je Bavarski deželni urad za nadzor varstva podatkov:

Bavarian State Office for Data Protection Supervision, Promenade 18, 91522 Ansbach

Pravica do umika soglasja
Svoje soglasje o obdelavi osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete, pri čemer bo tovrsten umik soglasja veljal v prihodnosti. To velja tudi za izjave o soglasju, ki so bile izdane pred uvedbo GDPR, torej pred 25. 5. 2018.

2. Specifične informacije

2.1 Obisk naših spletnih strani

Informacije o podjetju FlixBus in storitvah, ki jih ponujamo, najdete na https://www.flixbus.si/ / https://www.flixtrain.com/, vključno s pripadajočimi podstranmi (v nadaljevanju “spletna stran” ali “spletne strani”). Ko obiščete naše spletne strani, se obdelujejo vaši osebni podatki.

2.1.1 Zagotavljanje spletnih strani

Pri uporabi spletnih strani v informativne namene zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

Podatki strežniških dnevnikov: ob vsakem obisku naše spletne strani se na spletnem strežniku shranjujejo dnevniške datoteke spletnega strežnika. Beležijo se naslednji podatki:

 • spletna stran, s katere ste zahtevali dostop do naše spletne strani (napotitveni URL-naslov)
 • ime in URL-naslov zahtevane spletne strani
 • datum in čas zahteve za dostop (v časovnem pasu strežnika)
 • različica uporabljenega brskalnika
 • IP-naslov računalnika, s katerega je bila poslana zahteva
 • količina prenesenih podatkov
 • operacijski sistem
 • sporočilo o uspešnosti klica (stanje dostopa/koda stanja HTTP)
 • GMT razlika v časovnem pasu

Za gostovanje naših spletnih strani in za statistično ocenjevanje dnevniških datotek uporabljamo ponudnike IT storitev.

Obdelava dnevniških datotek služi statističnim namenom in izboljševanju kakovosti naših spletnih strani, zlasti stabilnosti in varnosti povezave.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam omogočimo ustrezno dostopnost spletnih strani.

2.1.2 Kontaktni obrazci

Obdelujejo se osebni podatki, ki jih posredujete preko kontaktnega spletnega obrazca (npr. naziv, priimek in ime, naslov, podjetje, e-poštni naslov in čas pošiljanja, predmet poizvedbe).

Obdelava teh podatkov je namenjena obdelavi poizvedb. Odvisno od podlage in narave vaše poizvedbe, bodisi na pravni podlagi odstavka 1(b) 6. člena GDPR (v primeru poizvedbe, povezane s pogodbo) ali v drugih primerih na pravni podlagi odstavka 1(f) 6. člena GDPR, je naš zakoniti interes, da obdelamo osebne podatke poizvedb, ki jih prejmemo preko kontaktnih obrazcev.

Za obdelavo podatkov glede delovnih mest uporabljamo ponudnike storitev za stranke, ki odgovarjajo na poizvedbe, poslane preko naših kontaktnih obrazcev.

Poleg tega podatke iz kontaktnih obrazcev ter ustrezne IP-naslove shranjujemo z namenom izpolnjevanja svoje obveznosti zagotavljanja dokazov, skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih, s čimer lahko pojasnimo vsakršno neustrezno uporabo vaših podatkov in zagotovimo varnost naših sistemov.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1© ali 1(f) 6. člena GDPR.

2.1.3 Rezervacija, zagotavljanje in opravljanje dejavnosti prevoza

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

 • e-poštni naslov
 • priimek in ime
 • podatki o povezavi
 • podatki o plačilih
 • datum rojstva (za dejavnosti prevoza, pri katerih imajo otroci posebno ceno)
 • soglasje z ustreznimi splošnimi pogoji poslovanja
 • informacije o vnaprejšnji rezervaciji sedežev
 • podrobnosti o prtljagi
 • jezik domene za rezervacije
 • rezervacijski kanal (splet ali aplikacija)

V primeru zamud ali sprememb načrta potovanja lahko navedete tudi kontaktno telefonsko številko (neobvezno).

Ti podatki se obdelujejo za namene rezervacije, zagotavljanja in obdelave dejavnosti prevoza, vključno s storitvami za stranke, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Pravno podlago predstavljata odstavka 1(b) in 1© 6. člena GDPR.

Nekatere od teh podatkov uporabljamo tudi za priporočila izdelkov (glejte določbo 2.1.4), za glasilo (glejte določbo 2.1.5) in za uporabniške račune (glejte določbo 2.1.6.).

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza v mednarodnem prometu se glede na kraj odhoda in prihoda zbirajo tudi naslednje kategorije osebnih podatkov:

Ti podatki se obdelujejo z namenom rezervacije, zagotavljanja in opravljanja dejavnosti prevoza, vključno s storitvami za stranke, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti.

Zgoraj navedene podatke posredujemo ustreznemu prevozniku ali prevoznikom in javnim organom, če za to obstaja zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1© 6. člena GDPR.

Podatki o plačilih bodo posredovani ponudniku plačilnih storitev za varno obdelavo plačil, ki ste jih izvedli.

Naši ponudniki plačilnih storitev so:

Ponudniki plačilnih storitev Možnosti plačila

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Pravilnik o zasebnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Paymill Plus GmbH
St.-Martin-Straße 63, 81669 München
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.paymill.com/en/privacy-policy/
Postfinance
PayPal (Evropa) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full
PayPal

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Pri določenih rezervacijah za obdelovanje podatkov uporabljamo tudi tehnologije in storitve podjetja Distribusion Technologies GmbH (Wattstrasse 10, 13355 Berlin, tel. številka: +49-30-3465507-50, e-poštni naslov: dataprotection@distribusion.com).

2.1.4 Priporočila izdelkov

Vaš e-poštni naslov, ki ga pridobimo na podlagi rezervacije ali dejavnosti prevoza, lahko v dovoljenem obsegu uporabimo za pošiljanje rednih ponudb za izdelke iz naše linije, ki so podobni izdelkom, ki ste jih že kupili.

Za obdelavo priporočil izdelkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev za stranke.

Priporočila izdelkov boste od nas prejemali ne glede na to, ali ste se prijavili na prejemanje glasila in ne glede na to, ali ste privolili v prejemanje tržnih sporočil po e-pošti. Na ta način bi vam radi posredovali informacije o izdelkih iz naše ponudbe, ki bi vas lahko zanimali glede na vaše nedavne nakupe pri nas.

Pravna podlaga je odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da vas obveščamo o naši ponudbi izdelkov in vam predlagamo določene izdelke.

Uporabi vašega e-poštnega naslova lahko kadar koli ugovarjate preko povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com.

2.1.5 Glasilo

Če se prijavite na prejemanje glasila prek naše povezave, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov (e-poštni naslov, ime in priimek, kraj bivanja), da vam bomo lahko redno pošiljali glasilo po e-pošti.

V sklopu prijave na glasilo pridobimo tudi vaše soglasje, s katerim lahko vsebino našega glasila prilagodimo vašim potrebam in interesom.

Za prijavo na naše glasilo uporabljamo postopek tako imenovane dvojne privolitve (opt-in). To pomeni, da vam bomo ob prijavi na glasilo na navedeni e-poštni naslov poslali sporočilo, v katerem vas prosimo za potrditev. Če prijave ne potrdite v 24 urah, bodo vaši podatki po enem mesecu blokirani in samodejno izbrisani.

Glasilo se lahko nanaša na vse blago, storitve, izdelke, ponudbe in promocije, ki jih zagotavljajo upravljavec (določba 1.2) in/ali podjetja, povezana z upravljavcem, ali partnerska podjetja.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR.

Poleg tega shranjujemo tudi IP-naslove, ki jih uporabljate, ter čas vaše prijave in potrditve. Namen tega postopka je, da lahko dokažemo vašo prijavo in po potrebi pojasnimo vsakršen primer morebitne neustrezne uporabe vaših osebnih podatkov. Namen obdelave vaših osebnih podatkov temelji na naših zakonitih interesih zagotavljanja skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih.

Pravno podlago za obdelavo podatkov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da lahko dokažemo vaše soglasje.

Soglasje za uporabo vašega e-poštnega naslova za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete prek povezave za odjavo ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Za distribucijo glasila uporabljamo zunanje ponudnike IT storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

2.1.6 Uporabniški račun

Pri nas lahko kot stranka ustvarite osebni uporabniški račun. Z uporabniškim računom, ki je zaščiten z geslom, lahko varno upravljate s svojimi rezervacijami in podatke shranite za prihodnja potovanja.

Ko ustvarite uporabniški račun, zberemo naslednje obvezne informacije:

 • e-poštni naslov
 • priimek in ime
 • geslo (ki ga izberete sami)

Te podatke uporabljamo za upravljanje vašega uporabniškega računa in za izdajanje računov.

V primeru zamude ali spremembe načrta potovanja lahko navedete tudi številko mobilnega telefona (neobvezno), preko katere lahko stopimo v stik z vami.

Prav tako se lahko odločite, da v svoj uporabniški račun shranite naslednje dodatne podatke (neobvezno):

 • naziv
 • datum rojstva
 • naslov (poštna številka, mesto in država)
 • načini plačila

Ti podatki se uporabljajo za upravljanje vašega uporabniškega računa in za izdajo računov ter za pošiljanje osebno prilagojenih priporočil izdelkov (določba 2.1.4) in, če ste se nanj prijavili, za pošiljanje glasila (določba 2.1.5).

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a), 1(b) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Z vašim soglasjem se tako imenovani trajni piškotki shranijo na vaši napravi s funkcijo “ostani prijavljen”, s čimer se vam ob naslednjih obiskih naše spletne strani ni treba znova prijavljati. Ta funkcija vam ne bo na voljo, če v nastavitvah brskalnika onemogočite shranjevanje teh piškotkov.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR.

Uporabniški račun (in s tem tudi svoje shranjene osebne podatke) lahko kadar koli posodobite ali izbrišete v svojem osebnem uporabniškem računu.

2.1.7 Uporaba piškotkov, vtičnikov in drugih storitev

Piškotki

Ko obiščete našo spletno stran, se podatki prenesejo na vašo napravo v obliki piškotkov (majhnih besedilnih datotek). Tam so shranjeni podatki o vaši uporabi spletne strani (identifikacijska številka, datum obiska itd.). S piškotki vam olajšamo uporabo naših spletnih storitev preko različnih funkcij (kot je prepoznavanje predhodnih obiskov) in boljše prilagajanje naše spletne ponudbe vašim potrebam.

Shranjevanje piškotkov lahko zavrnete in obstoječe piškotke izbrišete z ustrezno spremembo nastavitev brskalnika. Postopek nastavitve piškotkov običajno najdete v funkciji za pomoč v brskalniku. Če se odločite za zavrnitev piškotkov, lahko to vpliva na funkcije storitev naše spletne ponudbe. Priporočamo vam, da funkcijo piškotkov pustite vklopljeno.

Za optimizacijo naše spletne ponudbe in za tržne namene, ki ustrezajo vašim interesom, uporabljamo tudi tehnologije za ponovno ciljanje in trženje zunanjih ponudnikov. Uporabnikovo spletno brskanje se analizira s pomočjo algoritma, kar omogoča prikaz ciljno usmerjenih priporočil izdelkov na osnovi uporabnikovih inetersov, in sicer v obliki reklamnih pasic oz. oglasov na spletnih straneh tretjih oseb. Psevdonimizirani uporabniški profili se brez ločenega izrecnega soglasja zadevne osebe ne povezujejo z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima.

Podrobnejše informacije o izvedbi tega ukrepa v različnih brskalnikih najdete na naslednjih spletnih straneh: youronlinechoices, Network Advertising Initiative in/ali Digital Advertising Alliance. Tam boste našli informacije o tem, kako lahko z računalnika izbrišete piškotke, na voljo pa so vam tudi splošne informacije o piškotkih. Uporabljamo različne vrste piškotkov:

Prehodni piškotki, ki jih imenujemo tudi začasni ali “sejni piškotki”, so piškotki, ki se izbrišejo, ko se odjavite in zaprete brskalnik. Ti piškotki shranijo npr. nastavitve jezika ali vsebino naročila.

Trajni ali shranjeni piškotki ostanejo shranjeni, tudi ko brskalnik zaprete. Shranijo npr. stanje prijave ali vnešene iskalne izraze. Te piškotke med drugim uporabljamo za merjenje dosega ali trženje. Trajni piškotki se samodejno izbrišejo po določenem času, ki se lahko razlikuje glede na posamezni piškotek. Piškotke lahko kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega spletnega brskalnika.

Poleg “lastnih piškotkov”, ki smo jih nastavili za upravljanje obdelave podatkov, se uporabljajo tudi “piškotki tretjih oseb”, ki jih ponujajo zunanji ponudniki. Informacije o uporabi “piškotkov tretjih oseb” in našem sodelovanju z zunanjimi ponudniki, ki za nas opravljajo storitve, kot je spletno sledenje ali merjenje dosega, so navedene pod tem besedilom. Na istem mestu so navedene tudi informacije o možnosti ugovora uporabi posameznih piškotkov.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z uporabo tehnično potrebnih piškotkov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam omogočimo dostop do naših spletnih strani s posebnimi funkcijami ter da izboljšamo in zagotovimo varnost in celovitost naših spletnih strani.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov z uporabo funkcionalnih in tržnih piškotkov predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR.

Storitve tretjih oseb

Tehnično potrebni piškotki

Adtriba

Na tej spletni strani se za zbiranje in shranjevanje podatkov uporabljajo tehnologije podjetja AdTriba GmbH - Beim Schlump 13a, 20144 Hamburg (https://www.adtriba.com/). Ti podatki se uporabljajo za izdelavo psevdonimiziranih uporabniških profilov. Uporabniški profili se uporabljajo za analizo vedenja obiskovalcev ter po potrebi za izboljševanje in prilagajanje oblike naše spletne strani. V ta namen se lahko uporabljajo piškotki. Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki se ob obisku spletne strani naložijo na uporabnikovo napravo in si ga zapomnijo, ko ta ponovno obišče isto spletno stran. Psevdonimizirani uporabniški profili se brez ločenega izrecnega soglasja zadevne osebe ne povezujejo z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima.

Podrobnejše ponudnikove informacije najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja https://privacy.adtriba.com/.

Poročanje med aplikacijami in napravami Tapad

Ta spletna stram za namene poročanja zbira in uporablja informacije med aplikacijami in med napravami istega uporabnika. Spletna stran ne zbira nobenih osebnih podatkov, ki bi jih lahko povezali s posameznikom, niti za aplikacije ali naprave. Spletna stran uporablja posebne tehnologije za sledenje uporabnikom v aplikacijah in napravah, vključno s sinhronizacijo piškotkov in enoličnih identifikatorjev.

Podrobnejše ponudnikove informacije najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja https://www.tapad.com/privacy.html.

Snowplow

Ta spletna stran/aplikacija uporablja tehnologijo Snowplow Opensource, analitično tehnologijo podjetja Snowplow Analytics Limited (The Rome Building, 32-38 Scrutton Street, London, EC2A 4RQ, Združeno kraljestvo).

S pomočjo te analitične tehnologije zbiramo statistične podatke o uporabi naše spletne strani. Med uporabo te spletne strani se zbirajo in ocenjujejo podatki, ki so poslani iz vašega brskalnika. To se izvaja s pomočjo tehnologije piškotkov in pikslov, ki so integrirani na vsaki spletni strani. Zbrani podatki se uporabljajo za ustvarjanje uporabniških profilov, ki so osnova vodenja statistike spletnih strani. Shranjevanje piškotkov na računalniku lahko onemogočite tako, da ustrezno prilagodite nastavitve spletnega brskalnika. V tem primeru morda ne boste mogli v celoti izkoristiti vseh funkcij te spletne strani.

Podrobnejše ponudnikove informacije najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja https://snowplowanalytics.com/privacy-policy/.

TradeTracker

Uporabljamo komponente mreže TradeTracker. TradeTracker je mreža pridruženih podjetij, ki ponuja trženje s pridruženimi podjetji. Trženje s pridruženimi podjetji je spletna oblika distribucije, ki jo komercialni upravljavci spletnih strani, imenovani trgovci ali oglaševalci, uporabljajo za prikazovanje oglasov, ki so običajno plačani s provizijami na število klikov ali prodajo na spletnih mestih tretjih oseb, tj. prodajnih partnerjev, ki so imenovani tudi pridružena podjetja ali objavljavci. Trgovec prek omrežja pridruženih podjetij zagotavlja oglaševalsko sredstvo, tj. oglaševalsko pasico ali drugo primerno sredstvo za spletno oglaševanje, ki ga eno izmed pridruženih podjetij nato integrira na lastne spletne strani ali ga oglašuje prek drugih kanalov, npr. z oglaševanjem s ključnimi besedami ali trženjem po e-pošti.

Omrežje TradeTracker upravlja podjetje TradeTracker Deutschland GmbH, Eiffestraße 426, 20537 Hamburg, Nemčija.

Omrežje TradeTracker v informacijski sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, namesti piškotek. Piškotki so bili predstavljeni v zgornjem besedilu. Sledilni piškotek omrežja TradeTracker ne hrani nobenih osebnih podatkov. Shranijo se samo identifikacijska številka pridruženega podjetja, tj. partnerja, ki posreduje potencialno stranko, ter referenčna številka obiskovalca spletne strani in oglasni material, na katerega klikne. Namen shranjevanja teh podatkov je obdelava plačil provizij med trgovcem in pridruženim podjetjem, ki se obdelujejo prek omrežja pridruženih podjetij, tj. omrežja TradeTracker.

Kot je pojasnjeno v zgornjem besedilu, lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, z ustrezno nastavitvijo v uporabljenem spletnem brskalniku kadar koli prepreči, da bi naša spletna stran nameščala piškotke in tako trajno prepreči nameščanje piškotkov. Takšna nastavitev v spletnem brskalniku obenem prepreči tudi nameščanje piškotkov omrežja TradeTracker v informacijske sistem posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Poleg tega lahko piškotke, ki jih je namestilo omrežje TradeTracker, kadar koli izbrišete v varnostnih nastavitvah svojega brskalnika ali druge programske opreme.

Veljaven pravilnik o zasebnosti podjetja TradeTracker najdete na https://tradetracker.com/de/privacy-policy/.

Webtrekk

Za statistično ocenjevanje spletne strani uporabljamo tehnologijo podjetja Webtrekk GmbH, Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin. Storitev podjetja Webtrekk uporabljamo za zbiranje statističnih podatkov o uporabi naše spletne ponudbe. podjetje Webtrekk GmbH je pridobilo certifikat na področju spletnega nadzora, ki ga izdaja družba TÜV. V skladu z varstvom in zaščito podatkov je postopek zbiranja in obdelave podatkov za sledenje še posebej skrbno pregledan in potrjen. Med uporabo te spletne strani se zbirajo in ocenjujejo podatki, ki so poslani iz vašega brskalnika. To se izvaja s pomočjo tehnologije piškotkov in pikslov, ki so integrirani na vsaki spletni strani. Možnost neposredne določljivosti posameznika je ves čas izključena. Tako zbrani podatki se uporabljajo za ustvarjanje anonimnih uporabniških profilov, ki so osnova za statistiko spletnih strani. Podatki, zbrani s tehnologijami podjetja Webtrekk, se brez izrecnega soglasja zadevne osebe ne uporabljajo za osebno identifikacijo obiskovalca teh spletnih strani, pri čemer ti podatki ne bodo nikoli združeni z osebnimi podatki, ki se nanašajo na nosilca psevdonima.

Če se ne strinjate z zbiranjem in shranjevanjem svojih podatkov s strani podjetja Webtrekk, lahko temu kadar koli ugovarjate, pri čemer bo vaš ugovor veljal v prihodnosti. Za več informacij o zgornji temi in za ogled splošnih informacijah o zasebnosti družbe Webtrekk uporabite naslednjo povezavo: https://www.webtrekk.com/opt-out-webtrekk/.

Google Analytics

Za optimizacijo naše spletne strani in priporočanje izdelkov ter za tržne namene uporabljamo tehnologijo družbe Google Limited (“Google”) (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, “Google”), s katero ustvarjamo psevdonimizirane uporabniške profile za analizo vedenja obiskovalcev naše spletne strani. V ta namen lahko uporabljamo piškotke, ki omogočajo prepoznavo spletnega brskalnika ob naslednjem obisku naše spletne strani. Uporabnikovo spletno brskanje se analizira s pomočjo algoritma, kar omogoča prikaz ciljno usmerjenih priporočil izdelkov na osnovi uporabnikovih inetersov, in sicer v obliki reklamnih pasic oz. oglasov na spletnih straneh tretjih oseb. Psevdonimizirani uporabniški profili se brez ločenega izrecnega soglasja zadevne osebe ne povezujejo z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima.

Če se ne strinjate z oblikovanjem psevdonimiziranega uporabniškega profila za oglaševanje/preference oglaševanja na osnovi interesov, lahko temu kadar koli ugovarjate na https://adssettings.google.de/authenticated.

Dodatne informacije o oglaševanju na osnovi interesov najdete na https://policies.google.com/technologies/ads.

Funkcionalni piškotki

AWIN AG

Ta spletna stran uporablja storitve podjetja AWIN AG (Eichhornstr. 3, 10785 Berlin, NEMČIJA). Za namene dokumentiranja poslovnih transakcij (prodaje in/ali potencialnih strank) podjetje AWIN AG na napravo obiskovalca namesti piškotek. Ti piškotki služijo dodelitvi uspešnih oglasov specifičnim poslovnim transakcijam in zagotavljanju ustreznih storitev fakturiranja. Pri tem ne zbiramo, obdelujemo in ne uporabljamo podatkov o uporabnikih, ki bi jih bilo mogoče povezati s posamezniki. Sledilni piškotki shranjujejo zgolj informacije o tem, kdaj je uporabnik kliknil na določen oglas in na kateri napravi. Shrani se le posamezna serija številk, ki je ni mogoče pripisati posameznemu uporabniku in ki vsebuje informacije o partnerskem programu oglaševalca, objavljavcu in točnemu času uporabnikovega dejanja (klika ali ogleda). Več informacij o obdelavi podatkov v podjetju AWIN AG najdete na https://www.awin.com/gb/privacy.

AWIN Inc.

Ta spletna stran uporablja storitve podjetja AWIN Inc. (8 Market Place, Suite 500, Baltimore, MD 21202, ZDA). Za namene dokumentiranja poslovnih transakcij (prodaje in/ali potencialnih strank) podjetje AWIN Inc. na napravo obiskovalca namesti piškotek. Ti piškotki služijo dodelitvi uspešnih oglasov specifičnim poslovnim transakcijam in zagotavljanju ustreznih storitev fakturiranja. Pri tem ne zbiramo, obdelujemo in ne uporabljamo podatkov o uporabnikih, ki bi jih bilo mogoče povezati s posamezniki. Sledilni piškotki shranjujejo zgolj informacije o tem, kdaj je uporabnik kliknil na določen oglas in na kateri napravi. Shrani se le posamezna serija številk, ki je ni mogoče pripisati posameznemu uporabniku in ki vsebuje informacije o partnerskem programu oglaševalca, objavljavcu in točnemu času uporabnikovega dejanja (klika ali ogleda). Več informacij o obdelavi podatkov v podjetju AWIN Inc. najdete na https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy.

Hotjar

Za izboljšanje uporabniške izkušnje na naših spletnih straneh uporabljamo programsko opremo podjetja Hotjar (http://www.hotjar.com, 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta, Evropa). S pomočjo te programske opreme lahko merimo in vrednotimo vedenje uporabnikov (premikanje miške, klikie tipkovne vnose, višino pomikanja itd.) na naših spletnih straneh. V ta namen se lahko na končne naprave uporabnikov namestijo piškotki, pri čemer se shranijo uporabniški podatki, kot so informacije o brskalniku, operacijskem sistemu, trajanju obiska strani itd. Več informacij o obdelavi podatkov v podjetju Hotjar najdete na https://www.hotjar.com/privacy/. Uporabi storitev podjetja Hotjar lahko ugovarjate na https://www.hotjar.com/privacy/do-not-track/.

Google Optimize

Naša spletna stran za analizo in optimizacijo spletne strani uporablja storitev “Google Optimize”, ki jo zagotavlja družba Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju “Google Optimize”). Storitev Google Optimize uporabljamo za izboljšanje privlačnosti, vsebin in funkcionalnosti naše spletne strani, in sicer tako, da določenemu odstotku uporabnikov prikažemo nove funkcije in vsebine ter statistično ocenimo spremembe uporabe. Storitev Google Optimize je podstoritev Google Analytics (glejte razdelek “Google Analytics”). Storitev Google Optimize uporablja piškotke, ki omogočajo optimizacijo in analizo uporabe naše spletne strani. Informacije, ki jih ti piškotki ustvarijo o vaši uporabi te spletne strani, se praviloma prenesejo na strežnik družbe Google v ZDA, kjer so shranjeni. Ker uporabljamo storitev Google Optimize z anonimizacijo IP-naslova, družba Google v državah članicah Evropske unije ali v drugih državah pogodbenicah sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru pred prenosom vaš IP-naslov skrajša. Celotni IP-naslov uporabnika je na strežnik družbe Google v ZDA posredovan zgolj v izjemnih primerih, pri čemer je skrajšan po prenosu. družba Google te informacije uporablja za vrednotenje vaše uporabe naše spletne strani, pripravo poročil o preizkusu optimizacije in s tem povezanih aktivnostih na spletni strani ter za zagotavljanje storitve, ki jih potrebujemo in ki so povezane z uporabo spletnih strani in spleta. Shranjevanje piškotkov lahko preprečite z ustrezno nastavitvijo spletnega brskalnika. Poleg tega lahko družbi Google preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki se nanašajo na vašo uporabo naše spletne strani (vključno z vašim IP-naslovom) ter njihovo obdelavo. To lahko storite tako, da prenesete in namestite vtičnik brskalnika, ki je na voljo na: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Podrobnejše informacije o zbiranju in obdelavi podatkov najdete v pravilniku o zasebnosti družbe Google na https://policies.google.com/privacy.

Trženjski piškotki

Impact Radius

Podjetje Impact Tech, Inc. (ZDA) (prej znano kot “Impact Radius, Inc.”) in njegova partnerska podjetja uporabljajo piškotke za sledenje uspešnosti trženjskih kampanj podjetja FlixBus. Življenjska doba piškotkov je omejena na 30 minut uporabnikove dejavnosti in jo lahko z nadaljnjo dejavnostjo na spletni strani podaljšate na največ 30 dni.

Podjetje Impact Radius lahko obdeluje osebne podatke obiskovalcev spletnih strani podjetja FlixBus (ali podatke o prenosih FlixBus aplikacij), ko deluje v imenu podjetja FlixMobility GmbH. Ti osebni podatki lahko vključujejo naslove internetnih protokolov (“IP-naslovi”) in/ali e-poštne naslove, ki jih pošljemo podjetju Impact Radius.

Podrobnejše informacije o ponudniku najdete v pravilniku o zasebnosti podjetja: https://impact.com/privacy-policy/.

Oglasi družbe Facebook

Ta spletna stran uporablja piksel za ponovno ciljanje za prilagojena občinstva družbe Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, ZDA. S pikslom za ponovno trženje družba Facebook obiskovalce naše spletne strani uporablja kot ciljno skupino za trženjske oglase na Facebooku. Za te namene se lahko na vašem računalniku namesti piškotek družbe Facebook.

Več informacij o obsegu in namenu zbiranja podatkov, nadaljnji obdelavi in ​​uporabi podatkov s strani družbe Facebook ter vaših nastavitvah za zaščito zasebnosti je na voljo v pravilniku o zasebnosti družbe Facebook na https://facebook.com/policy.php in https://www.facebook.com/ads/settings.

Uporabi prilagojenih ciljnih skupin lahko ugovarjate na www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement, uporabniki z računom na Facebooku pa tukaj.

Sojern

Piškotek podjetja SOJERN zbira informacije o vaši potovalni dejavnosti in prednostnih nastavitvah na spletnih straneh potovalnih partnerjev, s čimer vam lahko med brskanjem po drugih spletnih straneh in platformah družbenih medijev ter preko analitičnih storitev podjetja SOJERN omogoči prikazovanje osebno prilagojenih in relevantnih oglasov. Pri tem se lahko aktivira hramba podatkov o konverzijah, kar služi sledenju podatkov, poročanju in izboljšanju učinkovitosti kampanj podjetja SOJERN.

Več informacij o podjetju SOJERN in možnosti deaktivacije najdete na: https://www.sojern.com/privacy/.

Oglasi družbe Google

Za optimizacijo naše spletne strani in priporočanje izdelkov ter za tržne namene uporabljamo tehnologijo družbe Google Limited (“Google”)(Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irska, “Google”), s katero ustvarjamo psevdonimizirane uporabniške profile za analizo vedenja obiskovalcev naše spletne strani. V ta namen lahko uporabljamo piškotke, ki omogočajo prepoznavo spletnega brskalnika ob naslednjem obisku naše spletne strani. Uporabnikovo spletno brskanje se analizira s pomočjo algoritma, kar omogoča prikaz ciljno usmerjenih priporočil izdelkov na osnovi uporabnikovih inetersov, in sicer v obliki reklamnih pasic oz. oglasov na spletnih straneh tretjih oseb. Psevdonimizirani uporabniški profili se brez ločenega izrecnega soglasja zadevne osebe ne povezujejo z osebnimi podatki o nosilcu psevdonima. Če se ne strinjate z oblikovanjem psevdonimiziranega uporabniškega profila za oglaševanje/preference oglaševanja na osnovi interesov, lahko temu kadar koli ugovarjate na https://adssettings.google.de/authenticated. Dodatne informacije o oglaševanju na osnovi interesov najdete na https://policies.google.com/technologies/ads.

Oglasi družbe Taboola

Na naši spletni strani uporabljamo piksel družbe Taboola Inc., 28 West 23rd St. 5th fl., New York, NY 10010 (ZDA) (“Taboola”). Družba Taboola lahko s tem pikslom zbira informacije o vedenju uporabnikov (npr. zgodovina iskanja), s katerimi lahko na spletnih straneh tretjih oseb prikaže prilagojeno vsebino, ki se nanaša na vaše interese in naše ponudbe.

Družba Taboola te podatke obenem uporablja za optimizacijo oglaševalskih dejavnosti za naše ponudbe. Za te namene družba Taboola zbere IP-naslov, podatke o dostopni napravi (identifikator mobilnega oglaševanja, identifikator Google oglaševanja, identifikator za oglaševalce (IDFA)) in podatke o brskalniku.

Več informacij o obsegu (zlasti obdobju hrambe) in namenu zbiranja podatkov, nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Taboola ter vaših nastavitvah in možnostih ugovora za zaščito vaše zasebnosti je na voljo v sklopu informacij o varstvu podatkov družbe Taboola, ki jih najdete tukaj: https://www.taboola.com/policies/privacy-policy.

Oglasi družbe Outbrain

Na naši spletni strani uporabljamo piksle družbe Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011 (ZDA) (“Outbrain”). Družba Outbrain lahko s tem pikslom zbira informacije o vedenju uporabnikov (npr. zgodovina iskanja), s katerimi lahko na spletnih straneh tretjih oseb prikaže prilagojeno vsebino, ki se nanaša na vaše interese in naše ponudbe.

Družba Outbrain te podatke obenem uporablja za optimizacijo oglaševalskih dejavnosti za naše ponudbe. Za te namene družba Outbrain zbere IP-naslov, podatke o dostopni napravi (identifikator mobilnega oglaševanja, identifikator Google oglaševanja, identifikator za oglaševalce (IDFA)) in podatke o brskalniku.

Več informacij o obsegu (zlasti obdobju hrambe) in namenu zbiranja podatkov, nadaljnji obdelavi in uporabi podatkov s strani družbe Taboola ter vaših nastavitvah in možnostih ugovora za zaščito vaše zasebnosti je na voljo v sklopu informacij o varstvu podatkov družbe Outbrain, ki jih najdete tukaj: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy.

Oglasi v brskalniku Bing

Naša spletna stran uporablja tehnologije oglasov v brskalniku Bing (bingads.microsoft.com). Storitev zagotavlja in upravlja družba Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ZDA (“Microsoft”). Če ste našo spletno stran obiskali s klikom na oglas v brskalniku Microsoft Bing, družba Microsoft na vašo napravo namesti piškotek. Družba Microsoft in mi lahko na ta način prepoznamo, da je uporabnik kliknil na oglas, bil preusmerjen na našo spletno stran in dosegel predhodno določeno ciljno stran (“stran konverzije”). V tem postopku prejmemo zgolj informacijo o skupnem številu uporabnikov, ki so kliknili na oglas v brskalniku Bing in bili preusmerjeni na stran konverzije. Družba Microsoft zbira, obdeluje in uporablja podatke s pomočjo piškotka. Iz teh podatkov z uporabo psevdonimov izdelamo uporabniške profile. Ti uporabniški profili služijo analizi vedenja obiskovalcev, uporabljajo pa se za ustvarjanje in prikazovanje oglaševalskih vsebin. Osebni podatki o identiteti uporabnika se ne obdelujejo.

Če ne želite, da družba Microsoft uporablja informacije o vašem vedenju pri brskanju, kot je opisano zgoraj, lahko zavrnete namestitev piškotka, ki je potreben za ta namen. To lahko storite tako, da v brskalniku izberete nastavitev, ki splošno onemogoči samodejno shranjevanje piškotkov. Prav tako lahko preprečite zbiranje podatkov, ki jih ustvari piškotek in ki so povezani z vašo uporabo spletne strani, ter obdelavo teh podatkov s strani družbe Microsoft. To lahko storite tako, da vložite ugovor s klikom na povezavo https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Več informacij o zasebnosti in piškotkih družbe Microsoft in oglasov v brskalniku Bing najdete na spletni strani družbe Microsoft https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement.

2.2 Služba pa pomoč strankam

Ko se obrnete na našo službo za pomoč strankam, pri tem zberemo osebne podatke, ki nam jih posredujete na lastno pobudo. Te nam lahko na primer pošljete po e-pošti, telefonu ali v pismu. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za stik z vami ali za namen, za katerega ste nam posredovali te podatke, npr. za obdelavo vaših poizvedb, zagotavljanje tehničnih storitev ali upravljanje odnosov s strankami.

Ti podatki (vključno z informacijami o komunikacijskih sredstvih, kot sta e-poštni naslov in telefonska številka) so posredovani prostovoljno. Podatke uporabljamo za obdelavo vaše poizvedbe, za izpolnitev pravnih obveznosti in po potrebi za administrativne namene.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b), 1© ali 1(f) 6. člena GDPR.

Za pomoč pri distribuciji in obdelavi poizvedb se v primeru telefonske poizvedbe vaši podatki obdelajo prek telefonskih aplikacij in delno tudi prek sistema za glasovni pogovor.

Za zagotavljanje storitev za stranke uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

2.3 Prisotnost na družbenih omrežjih

Prisotni smo na družbenih omrežjih (trenutno na omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in Twitter). V obsegu dovoljenega nadzora nad obdelavo vaših podatkov vam zagotavljamo, da so upoštevani veljavni predpisi o varstvu podatkov.

Poleg nas so, kot je opredeljeno v GDPR in drugih predpisih o varstvu podatkov, za prisotnost podjetja na družbenih omrežjih odgovorne naslednje družbe:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Naj poudarimo, da se vaši podatki lahko obdelujejo zunaj Evropske unije.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naših uporabnikov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam zagotovimo učinkovite informacije in komunikacijo.

Dodatne informacije o zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov v zvezi z našo prisotnostjo na družbenih omrežjih najdete tukaj:

Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/

Instagram: https://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy