Pravilnik o zasebnosti Wi-Fi povezave

Pravilnik o zasebnosti

V skladu z Uredbo EU 2016/679 (»GDPR«) so spodaj opisani postopki obdelave in namen obdelave osebnih podatkov uporabnikov (»uporabniki«) pri družbi Flix za uporabo Wi-Fi povezave.

Vsi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku o zasebnosti, ki niso izrecno opredeljeni, imajo pomen, ki je določen v GDPR.

1. Kontaktni podatki upravljavca

Upravljavec podatkov je družba Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Nemčija (»Flix« ali »upravljavec«).

2. Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Upravljavec je imenoval pooblaščeno osebo za varstvo podatkov (DPO). Oseba za varstvo podatkov se nahaja v poslovnih prostorih Flix SE, Friedenheimer Brücke 16, 80639 München, Nemčija, nanjo pa se lahko obrnete na prek naslednjega e-poštnega naslova:

data.protection@flixbus.com

3. Nameni obdelave in pravna podlaga

Upravljavec obdeluje kategorije osebnih podatkov iz oddelka 4 z namenom:

a) izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, ki so bile sklenjene z uporabnikom, ali določenih pogodbenih obveznosti do uporabnika ali posebnih zahtev uporabnika pred sklenitvijo pogodbe.

Pravna podlaga za obdelavo podatkov za ta namen je, da je to potrebno za izpolnitev pogodbene obveznosti. To je zakonito po prvem odstavku 6. člena GDPR.

b) anonimnega posredovanja podatkov in njihove uporabe za izboljšanje storitev in potovalnih izkušenj ter za pripravo statističnih podatkov.

Pravna podlaga za obdelavo je potreba po zaščiti naših zakonitih interesov. Člen 6(1)(f) GDPR. Naš zakoniti interes je izboljšati naše storitve za uporabnike storitve.

4. Kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo

Osebni podatki vključujejo vse informacije, ki se nanašajo na določeno ali določljivo fizično osebo. Osebni podatki potnikov, ki se obdelujejo v zvezi z nameni obdelave, navedenimi v razdelku 3, so naslednji:

a) naslov MAC naprave, uporabljene za dostop;

b) dodeljena številka povezave;

c) IP-naslov, prek katerega je uporabljena naprava povezana s spletom;

d) začetek in konec zadevne povezave (datum in čas) ter posledično trajanje uporabe;

e) obseg prenesenih podatkov, vključno s povprečno velikostjo paketov;

f) tehnične značilnosti nastavitve/prekinitve povezave;

g) ime območja, dodeljenega uporabljeni vstopni točki;

h) vrsta strojne opreme in proizvajalec naprave za dostop;

i) identifikacijska koda uporabljenega operacijskega sistema

j) podatki za prepoznavanje v uporabljenem brskalniku

k) jezik in časovni pas uporabljenega brskalnika.

Posredovanje osebnih podatkov potnikov je prostovoljno. Za potnika ni zakonske ali pogodbene obveznosti, da družbi Flix posreduje osebne podatke. Vendar pa lahko družba Flix nekatere storitve zagotavlja le v omejenem obsegu ali sploh ne, če potnik ne posreduje podatkov, potrebnih za ta namen.

5. Kategorije prejemnikov

a) Notranji prejemniki

Pod določenimi pogoji vaše osebne podatke delimo z namenom notranjega upravljanja znotraj podjetij družbe FlixBus, če je to dovoljeno.

Več podrobnosti je na voljo tudi v pravilniku o zasebnosti.

b) Zunanji prejemniki

Kot vsa večja podjetja tudi mi pri naših poslovnih transakcijah uporabljamo zunanje domače in tuje ponudnike storitev ter sodelujemo s partnerskimi podjetji doma in v tujini.

To so zlasti ponudniki (IT) storitev kot neodvisni upravljavci:

Icomera AB, Odinsgatan 28, SE-411 03 Gothenburg, Švedska in

GoMedia Services Ltd, Evergreen House North, Grafton Place, London, NW1 2DX , Združeno kraljestvo

https://www.icomera.com/legal/#privacy-policy

RebelRoam Oü, Erika 14, Tallinn, 10416, Estonija

https://www.rebelroam.com/privacy

Peplink Pepwave UAB, Ašigalio g. 1B, LT-49160 Kaunas, Litva

https://www.peplink.com/company/privacy/

UAB TELTONIKA NETWORKS, Baršausko g. 66, Kaunas 51436, Litva

https://teltonika-iot-group.com/about-us/policies-certificates/privacy-policy

Passengera s. r. o., The Blox, Evropska 2758/11, 160 00 Prague, Češka republika

https://www.passengera.com/gdpr/

Če prejemniki delajo za nas kot obdelovalci, z njimi sklenemo pogodbo, pri čemer morajo zagotoviti, da imajo vzpostavljene ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, da obdelava izpolnjuje zakonske zahteve in da se spoštujejo pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Osebni podatki potnikov so dostopni samo osebam, ki delujejo v imenu upravljavca ali obdelovalca.

Osebne podatke lahko posredujemo tudi javnim organom in institucijam (npr. policiji, državnemu tožilstvu, nadzornim organom), če za to obstaja ustrezna obveznost/dovoljenje.

6. Prenos podatkov v tujino

V zvezi z obdelavo iz razdelka 3 se lahko osebni podatki prenesejo v tretjo državo (zlasti v ZDA). Tretja država je država zunaj Evropske unije (EU) in zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP). V tem primeru z ustreznimi ukrepi zagotovimo, da raven varstva podatkov prejemnika/države prejemnice ni nižja od ravni varstva, ki velja v EU/EGP.

Ustrezni ukrepi so lahko na primer:

Sklep o ustreznosti Evropske komisije

Standardne klavzule o varstvu podatkov (na voljo na https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc/standard-contractual-clauses-international-transfers_en)

Dodatni zaščitni ukrepi (npr. psevdonimizacija)

7. Trajanje hrambe in brisanje podatkov

Osebni podatki potnikov se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za namene v skladu z razdelkom 4, za katere se podatki zbirajo in nato obdelujejo.

V vsakem primeru je lahko upravljavec dolžan in/ali upravičen do hrambe vseh ali dela osebnih podatkov potnikov za daljše obdobje – med drugim na primer za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov v ustreznem zastaralnem roku.

8. Pravice vpletenih oseb

Potnik ima kot vpletena oseba v skladu z GDPR naslednje pravice:

Pravica do informacij

Potnik lahko v skladu s 15. členom GDPR zahteva informacije o svojih osebnih podatkih, ki jih obdeluje družba Flix. V zahtevi za informacije mora potnik pojasniti svoj pomislek, s čimer upravljavcu olajša zbiranje potrebnih podatkov. Upravljavec lahko zahteva informacije za potrditev identitete potnika, da zagotovi pravico do dostopa do osebnih podatkov.

Na zahtevo bo upravljavec potniku posredoval kopijo podatkov, ki so predmet obdelave. Potnikom ni treba plačati pristojbine za dostop do svojih osebnih podatkov (ali za uveljavljanje katere koli druge pravice). Vendar pa lahko družba Flix zaračuna razumno pristojbino, če je zahteva očitno neutemeljena, večkratna ali pretirana. Družba Flix lahko izpolnitev take zahteve tudi zavrne.

Pravica do popravka

Če podatki o potniku niso (več) točni, lahko potnik zahteva popravek v skladu s 16. členom GDPR. Če so podatki o potnikih nepopolni, lahko potnik zahteva njihovo dopolnitev.

Pravica do izbrisa

Potnik lahko zahteva izbris svojih osebnih podatkov v skladu s pogoji iz 17. člena GDPR. Ta pravica do izbrisa je med drugim odvisna od tega, ali upravljavec še vedno potrebuje podatke v zvezi s potnikom za izpolnjevanje svojih pravnih dolžnosti.

Pravica do omejitve obdelave

V okviru zahtev 18. člena GDPR ima potnik pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov o potniku.

Pravica do prenosljivosti podatkov

V skladu s specifikacijami iz 20. člena GDPR ima potnik pravico do prejema podatkov, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, skupni in strojno berljivi obliki, ali do oddaje zahtev za njihov prenos drugi odgovorni osebi.

Pravica do ugovora

V skladu s prvim odstavkom 21. člena GDPR ima potnik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi podatkov, ki se nanašajo nanj, ki so bili zbrani v skladu s 6(1)(f) GDPR, iz razlogov, ki izhajajo iz posebnega položaja potnikov. Nato se lahko obdelava podatkov tega potnika izvede le, če lahko družba Flix dokaže, da obstajajo upravičeni razlogi za obdelavo, ki imajo prednost pred interesi, pravicami in svoboščinami potnika, ali če obdelava služi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov družbe Flix.

V skladu z drugim odstavkom 21. člena GDPR lahko kadar koli potnik nasprotuje oglaševanju z učinkom v prihodnosti (nasprotovanje oglaševanju v primeru neposrednega oglaševanja).

Pravica do pritožbe

Če potnik meni, da upravljavec pri obdelavi svojih podatkov ni upošteval predpisov o varstvu podatkov, se lahko glede obdelave svojih osebnih podatkov pritoži pri nadzornem organu za varstvo podatkov.

Pravica do preklica soglasja (kjer je podano)

Potnik lahko kadar koli prekliče soglasje za obdelavo svojih podatkov z učinkom v prihodnosti. Preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, ki temelji na soglasju in ki je bila izvedena pred njegovim preklicem.

To velja tudi za izjave o soglasju, ki so bile podane pred uvedbo GDPR, torej pred 25. 5. 2018.

Potnik lahko svoje pravice kot vpetena oseba zoper uveljavlja upravljavca kadar koli, zlasti z uporabo kontaktnih podatkov iz oddelka 1 in 2 zgoraj.

9. Sprememba

Ta pravilnik o zasebnosti se lahko občasno spremeni zaradi uvedbe novih namenov in načinov obdelave. Upravljavec bo po lastni presoji potnike pravočasno in ustrezno obvestil o vseh takšnih spremembah.