Pravilnik o zasebnosti za aplikacijo

V sklopu tega pravilnika o zasebnosti (v nadaljevanju „Pravilnik o zasebnosti“) se boste seznanili z načinom obdelave podatkov in s pravicami zasebnosti, ki jih imate pri uporabi Flixbus: z avtobusom po Evropi (v nadaljevanju tudi „aplikacija“) podjetja FlixBus.

Dodatne pravne informacije najdete tukaj:

Splošni pogoji poslovanja in rezervacij
Splošni pogoji prevoza

1.    Ime in naslov upravljavca

Upravljavec za obdelavo vaših osebnih podatkov (člen 4(7) uredbe GDPR) je:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
Telefonska številka: +49 (0)30 300 137 300
E-poštni naslov: service@flixbus.de 
Dodatne informacije o našem podjetju najdete v pravnem obvestilu

2.    Kontaktni podatki pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov v našem podjetju je vselej na voljo za vsa vaša vprašanja:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-poštni naslov: data.protection@flixbus.com
Za splošna vprašanja o podjetju FlixBus se obrnite naservice@flixbus.de.

3.    Pravna podlaga za obdelavo podatkov 

Obdelava je zakonita le, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev, navedenih pod tem besedilom:

 • Odstavek 1(a) 6. člena GDPR: posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je privolil v obdelavo njegovih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov;
 • Odstavek 1(b) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za izvajanje ukrepov na zahtevo tega posameznika pred sklenitvijo pogodbe;
 • Odstavek 1(c) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca (npr. zakonska obveznost hrambe);
 • Odstavek 1(d) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe;
 • Odstavek 1(e) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti, dodeljene upravljavcu; ali
 • Odstavek 1(f) 6. člena GDPR: obdelava je potrebna za zaščito zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov (zlasti kadar je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, otrok). 

Pravna podlaga za našo obdelavo osebnih podatkov se izvaja v skladu z določbo 12. Obdelava osebnih podatkov ima lahko več pravnih podlag.

4.    Kategorije prejemnikov

Pod določenimi pogoji in v dovoljenem obsegu bomo vaše osebne podatke posredovali ali prejemali od povezanih podjetij.

Kot vsa večja podjetja tudi mi pri naših poslovnih transakcijah uporabljamo zunanje domače in tuje ponudnike storitev ter sodelujemo s partnerskimi podjetji doma in v tujini. Mednje spadajo na primer:

 • prevozniki (pregled trenutnih prevoznikov najdete tukaj)
 • ponudniki (IT) storitev
 • finančne institucije in ponudniki plačilnih storitev
 • prodajni partnerji
 • ponudniki storitev za stranke (notranji/zunanji)
 • upravljavci trgovin
 • varnostna podjetja
 • (potovalne) zavarovalnice
 • drugi partnerji, ki sodelujejo pri našem poslovanju (npr. revizorji, banke, zavarovalnice, odvetniki, nadzorni organi, druge stranke, ki sodelujejo pri prevzemih podjetij)

Ponudniki storitev in partnerska podjetja morajo zagotoviti, da izvajajo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z izpolnjevanjem zakonskih obveznosti glede obdelave podatkov in da so pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, zaščitene.

Osebne podatke posredujemo javnim organom in institucijam (npr. policiji, državnemu tožilstvu, nadzornim organom), če za to obstaja ustrezna obveznost/dovoljenje.

Za obdelavo podatkov z naše strani so kategorije prejemnikov podatkov določene pod določbo 12.

5.    Zahteve za prenos osebnih podatkov v tretje države

V sklopu naših poslovnih razmerij lahko vaše osebne podatke delimo ali razkrivamo tretjim osebam, ki se lahko nahajajo zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP), tj. v tretjih državah. 

V kolikor bo potrebno, vas bomo glede obdelave podatkov z naše strani obvestili o podrobnostih prenosa v tretje države. 

Evropska komisija s tako imenovanimi odločbami o ustreznosti potrjuje, da nekatere tretje države zagotavljajo ustrezno raven varstva osebnih podatkov, ki je primerljiva s standardom v EGP (spisek držav in kopijo odločb o ustreznosti lahko prenesete tukaj: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.html). 

Nekatere tretje države, v katere se prenašajo podatki, zaradi pomanjkanja zakonskih določb ne morejo zagotoviti enakovredno visoke ravni varstva podatkov. V takih primerih varstvo podatkov zagotovimo s pomočjo ustreznih zaščitnih ukrepov. 

To lahko storimo na primer z zavezujočimi poslovnimi predpisi za podjetja (imenovanimi „zavezujoča poslovna pravila“), s standardnimi določbami o varstvu podatkov Evropske komisije, s potrdili in z odobrenimi kodeksi ravnanja.

Če je prenos podatkov potreben za vašo rezervacijo ter zagotavljanje in obdelavo dejavnosti prevoza, je prenos osebnih podatkov v tretje države dovoljen v skladu z odstavkom 1(b) 49. člena GDPR.

Če želite podrobnejše informacije o tem, se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov.

6.    Čas hrambe in izbris podatkov

Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od namena njihovega zbiranja. Vaši osebni podatki bodo shranjeni zgolj toliko časa, kolikor je potrebno za dosego tega namena. 

V primeru naše obdelave podatkov je trajanje hrambe podatkov navedeno z naše strani. Če trajanje hrambe ni izrecno določeno spodaj, bodo vaši osebni podatki izbrisani ali blokirani takoj, ko ne bodo več potrebni za doseganje namena ali ko pravna podlaga za njihovo hrambo ne bo več veljavna. 

Kljub temu se lahko podatki hranijo po izteku navedenega obdobja v primeru (pretečega) pravnega spora z vami ali v primeru drugih sproženih pravnih postopkov ali za namen izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za nas kot upravljavca. Če se trajanje hrambe, predpisano z zakonskimi določbami, izteče, bodo osebni podatki blokirani ali izbrisani, razen če ni od nas zahtevana nadaljnja hramba in če za to ne obstaja pravna podlaga

7.    Avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem)

Vaših osebnih podatkov, ki smo jih zbrali, ne nameravamo uporabiti za kakršne koli postopke, ki vključujejo avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem). Če bomo takšne postopke uporabili, vas bomo o tem ločeno obvestili v skladu z veljavnimi zakonskimi določili.

8.    Posredovanje osebnih podatkov brez obveznosti

Za sklenitev pogodbe z nami nam v osnovi ni treba predhodno posredovati vaših osebnih podatkov. Prav tako niste zakonsko ali pogodbeno obvezani, da nam morate posredovati vaše osebne podatke, vendar vam bomo določene ponudbe lahko zagotovili le v omejenem obsegu ali vam jih ne bomo mogli zagotoviti, če ne boste navedli podatkov, ki so zanje potrebni. 

9.    Zakonska dolžnost posredovanja določenih podatkov

V določenih okoliščinah lahko za nas velja posebna zakonska ali pravna obveznost, v skladu s katero moramo osebne podatke posredovati tretjim osebam, zlasti javnim organom.

10.    Varnost podatkov

Za varovanje vaših podatkov pred nenamerno ali namerno manipulacijo, delno ali popolno izgubo ali uničenjem oz. pred nepooblaščenim dostopom do podatkov s strani tretje osebe uporabljamo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, pri čemer upoštevamo najnovejšo tehnologijo, stroške izvedbe ter naravo, obseg, kontekst in namen obdelave in obstoječa tveganja za varnost podatkov (vključno z verjetnostjo in posledicami tovrstnega dogodka). Naše varnostne ukrepe nenehno izboljšujemo in sledimo tehnološkemu razvoju.

Na zahtevo vam bomo z veseljem posredovali dodatne informacije o tem. V ta namen se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov ali na našega varnostnega uradnika za centralno informatiko (CISO).

Njegovi kontaktni podatki:
Flix SE
Friedenheimer Brücke 16
80639 München
E-poštni naslov: it-security@flixbus.com

11.    Vaše pravice

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadar koli uveljavljate svoje pravice, in sicer z uporabo kontaktnih podatkov, navedenih v določbi 1. Posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, imajo v skladu z GDPR naslednje pravice:

Pravica do informacij
Informacije o vaših osebnih podatkih, ki jih obdelujemo, lahko zahtevate skladno s 15. členom GDPR. V zahtevi za posredovanje informacij utemeljite svoje pomisleke, da bomo lažje zbrali potrebne podatke. Na zahtevo vam bomo posredovali kopijo podatkov, ki so predmet obdelave. Upoštevajte, da je vaša pravica do informacij v določenih okoliščinah omejena v skladu z zakonskimi določbami.

Pravica do popravka
Če podatki, ki se nanašajo na vas, niso (več) točni, lahko zahtevate popravek skladno s 16. členom GDPR. Če so vaši podatki nepopolni, imate pravico vložiti zahtevo za dopolnitev podatkov.

Pravica do izbrisa
Izbris svojih osebnih podatkov lahko zahtevate skladno z določbami 17. člena GDPR. Vaša pravica do izbrisa je med drugim odvisna od tega, ali podatke, ki se nanašajo na vas, še vedno potrebujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti.

Pravica do omejitve obdelave
Skladno z določbami 18. člena GDPR imate pravico zahtevati omejitev obdelave podatkov, ki se nanašajo na vas.

Pravica do prenosljivosti podatkov
Skladno z določbami 20. člena GDPR imate pravico prejeti podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora
Skladno s 1. odstavkom 21. člena GDPR imate pravico kadar koli ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem. Skladno z 2. odstavkom 21. člena GDPR (ugovor zoper oglaševanje za namene neposrednega trženja) lahko kadar koli ugovarjate prejemanju oglasov, pri čemer bo vaša zahteva veljala v prihodnosti).

Pravica do vložitve pritožbe
Če menite, da smo pri obdelavi vaših podatkov kršili predpise o varstvu podatkov, imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu za varstvo podatkov, kot je npr. nadzorni organ, v pristojnost katerega spadamo tudi mi: 
Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht [Bavarian State Office for Data Protection Supervision], Promenade 18, 91522 Ansbach, Nemčija

Pravica do umika soglasja
Svoje soglasje o obdelavi osebnih podatkov lahko kadar koli umaknete, pri čemer bo tovrsten umik soglasja veljal v prihodnosti. To velja tudi za izjave o soglasju, ki so bile izdane pred uvedbo GDPR, torej pred 25. 5. 2018.

12.    Uporaba aplikacije

V aplikaciji lahko rezervirate in upravljate s storitvami prevoza. Osebne podatke zbiramo, jih hranimo in obdelujemo ob namestitvi in uporabi aplikacije.

12.1    Zagotavljanje aplikacije

Iz tehničnih razlogov je izmenjava podatkov med aplikacijo in našimi strežniki potrebna za zagotavljanje uporabe aplikacije ter njene stabilnosti in varnosti. V ta namen bodo obdelani naslednji podatki:
Podatki o dostopu, med katerimi so:

•    IP-naslov
•    Datum in čas zahteve
•    Razlika v časovnem pasu  glede na greenwiški čas (GMT)
•    Vsebina zahteve 
•    Koda stanja dostopa/HTTP
•    Prenesena količina podatkov v vsakem primeru
•    Spletno mesto, s katerega prihaja zahteva
•    Brskalnik
•    Operacijski sistem in njegov vmesnik
•    Jezik in različica aplikacije
•    Ime vaše mobilne naprave
•    Jezik, regija in različica mobilne naprave
•    Oglaševalski identifikator (neobvezno)

Ponudnike IT storitev uporabljamo za obdelavo podatkov za gostovanje aplikacije in za statistične ocene podatkov o dostopu.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam omogočimo ustrezno dostopnost spletnih mest.

12.2    Avtorizacije dostopa

Aplikacija potrebuje dostop do različnih funkcij in vmesnikov na vaši mobilni napravi. Zaradi tega morate aplikaciji dati določene avtorizacije. Avtorizacijski sistem je odvisen od specifikacij vašega operacijskega sistema. Posamezne avtorizacije lahko na vaši mobilni napravi npr. združite v kategorije avtorizacij, pri čemer se lahko strinjate zgolj s skupno avtorizacijsko kategorijo. 

Upoštevajte, da je brez avtorizacij, ki jih zahteva aplikacija, mogoča samo omejena uporaba funkcij v aplikaciji.

12.2.1    Avtorizacije dostopa (vse mobilne naprave)

Aplikacija potrebuje dostop do interneta, da lahko izmenja podatke s strežniškim sistemom.
Za ažurnost podatkov o rezervacijah morate omogočiti prejemanje obvestil v ozadju.
Če omogočite ustrezno avtorizacijo dostopa, se bodo vaši podatki o lokaciji obdelali v ozadju (neobvezno), s čimer vam bomo lahko na vašo napravo med samim potovanjem posredovali ključne podatke o potovanju (čas prihoda, možnosti transferja itd.).

12.2.2    Podatki o lokaciji (vse mobilne naprave)

Aplikacija vas lahko obvesti, ko se približujete ciljni/prestopni postaji. V ta namen mora aplikacija dostopati do podatkov o lokaciji vaše naprave, kar zahteva vaše soglasje. Podate ga lahko tako, da aplikaciji na vaši napravi dovolite dostop do geografske lokacije vaše naprave. Soglasje lahko kadar koli v prihodnosti prekličete tako, da v nastavitvah naprave prekličete dovoljenje za dostop do podatkov o lokaciji vaše naprave.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR. 1. odstavek 25. dela TTDSG (Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz [nemškega zakona o varstvu podatkov na področjih telekomunikacij in telemedijev]).

12.2.3    Android

Če uporabljate mobilno napravo z operacijskim sistemom Android, lahko aktivirate dostop do vašega koledarja, v katerega bodo vnesene vaše rezervacije (neobvezno).

12.2.4    Apple iOS

Če uporabljate mobilno napravo z operacijskim sistemom Apple iOS, lahko omogočite prejemanje obvestil (potisnih obvestil) (neobvezno). 

12.3    Kontaktni obrazci

Obdelujejo se osebni podatki, ki jih posredujete prek kontaktnega spletnega obrazca (npr. naziv, priimek in ime, naslov, podjetje, e-poštni naslov in čas pošiljanja, predmet poizvedbe).

Podatki iz kontaktnega obrazca se obdelujejo zaradi obdelave poizvedb. Odvisno od podlage in narave vaše poizvedbe, bodisi na pravni podlagi odstavka 1(b) 6. člena GDPR (v primeru poizvedbe, povezane s pogodbo) ali v drugih primerih na pravni podlagi odstavka 1(f) 6. člena GDPR, je naš zakoniti interes, da obdelamo podatke iz poizvedb, ki jih prejmemo prek kontaktnih obrazcev.

Za obdelavo podatkov uporabljamo ponudnike storitev za stranke, ki odgovarjajo na poizvedbe, poslane prek naših kontaktnih obrazcev.

Poleg tega podatke iz kontaktnih obrazcev ter ustrezne IP-naslove shranjujemo z namenom izpolnjevanja naših obveznosti zagotavljanja dokazov, skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih, s čimer lahko pojasnimo vsakršno neustrezno uporabo vaših podatkov in zagotovimo varnost naših sistemov. 

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(c) ali 1(f) 6. člena GDPR.

12.4    Rezervacija, izvedba in obdelava transportnih storitev

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza zbiramo, shranjujemo in obdelujemo naslednje kategorije osebnih podatkov:

•    E-poštni naslov
•    Priimek in ime(na)
•    Naslov za izstavitev računa in davčna številka (neobvezno)
•    Podatki o povezavi
•    Podatki o plačilu/način plačila
•    Datum rojstva 
•    Telefonska številka
•    Soglasje z ustreznimi pogoji poslovanja 
•    Soglasje s prejemanjem glasila (neobvezno)
•    Informacije o vnaprejšnji rezervaciji sedežev
•    Podatki o prtljagi
•    Jezik vaše mobilne naprave 
•    Rezervacijski kanal (splet ali aplikacija)
•    Prispevek za CO2 (neobvezno)

V primeru zamud ali sprememb načrta potovanja lahko navedete tudi kontaktno telefonsko številko (neobvezno).

Ti podatki se obdelujejo z namenom rezervacije, zagotavljanja in opravljanja dejavnosti prevoza, vključno s storitvami za stranke, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti. 

Pravno podlago predstavljata odstavka 1(b) in 1(c) 6. člena GDPR.

Nekatere od teh podatkov uporabljamo tudi za priporočanje izdelkov (glejte določbo 12.5), za glasilo (glejte določbo 12.6) in za uporabniške račune (glejte določbo 12.7).

Pri rezervaciji vozovnic za dejavnosti prevoza v mednarodnem prometu se glede na kraj odhoda in prihoda zbirajo tudi naslednje kategorije osebnih podatkov:

•    Informacije o spolu
•    Narodnost
•    Osebna izkaznica, potni list, rojstni list ali identifikacijska številka
•    Informacije v zvezi z ukrepi za zajezitev pandemije COVID-19 (koronavirus) (več o tem na https://www.flixbus.si/pravilnik-o-zasebnosti-covid-19)

Ti podatki se obdelujejo za rezervacijo, posredovanje in obdelavo transportnih storitev, kot tudi za izpolnjevanje pravnih obveznosti glede na veljavno nacionalno zakonodajo na kraju odhoda in prihoda. 

Zgoraj navedene podatke posredujemo ustreznemu prevozniku ali prevoznikom in javnim organom, če za to obstaja zakonska podlaga ali z zakonom predpisana obveznost.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1(c) 6. člena GDPR.

Podatki o plačilih bodo posredovani ponudniku plačilnih storitev za varno obdelavo plačil, ki ste jih izvedli.

Naši ponudniki plačilnih storitev so:

Ponudniki plačilnih storitev Možnosti plačila

Adyen N.V.
Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ, Nizozemska
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.adyen.com/policies-and-disclaimer/privacy-policy.


Kreditna kartica
Swish
Google Pay
Apple Pay
iDeal
Dotpay
Sofort/Klarna
PayU Bilgi Teknolojileri A.S.
Otakcilar Cad. No.: 78, Flat Ofis D-Blok 34050, Eyup - ISTANBUL
Pravilnik o zasebnosti:
https://payu.in/privacy-policy
Kreditna kartica
Ratepay GmbH, Franklinstraße 28-29, 10587 Berlin, Nemčija
https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/
Direktna bremenitev
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
22-24 Boulevard Royal 2449 Luksemburg
Pravilnik o zasebnosti:
https://www.braintreepayments.com/de/legal/braintree-privacy-policy
PayPal

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b) ali 1(f) 6. člena GDPR.

12.5    Priporočanje izdelkov

Vaš e-poštni naslov, ki ga pridobimo na podlagi rezervacije ali dejavnosti prevoza, lahko v dovoljenem obsegu uporabimo za pošiljanje rednih ponudb za izdelke iz naše linije, ki so podobni izdelkom, ki ste jih že kupili.

Za obdelavo priporočil izdelkov uporabljamo zunanje ponudnike storitev za stranke.

Priporočila izdelkov boste od nas prejemali ne glede na to, ali ste se prijavili na prejemanje glasila in ne glede na to, ali ste privolili v prejemanje tržnih sporočil po e-pošti. Na ta način bi vam radi posredovali informacije o izdelkih iz naše ponudbe, ki bi vas lahko zanimali glede na vaše nedavne nakupe pri nas.

Pravna podlaga je odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da vas obveščamo o naši ponudbi izdelkov in vam predlagamo določene izdelke. 

Uporabi vašega e-poštnega naslova lahko kadar koli ugovarjate prek povezave za odjavo v prejetih sporočilih ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com. 

12.6    Glasilo

Če se prijavite na prejemanje glasila prek naše povezave, potrebujemo vaše soglasje za obdelavo osebnih podatkov (e-poštni naslov, ime in priimek, kraj bivanja), da vam bomo lahko redno pošiljali glasilo po e-pošti. 

V sklopu prijave na glasilo pridobimo tudi vaše soglasje, s katerim lahko vsebino našega glasila prilagodimo vašim potrebam in interesom.

Za prijavo na naše glasilo uporabljamo postopek dvojne privolitve (opt-in). To pomeni, da vam bomo ob prijavi na glasilo na navedeni e-poštni naslov poslali sporočilo, v katerem vas prosimo za potrditev. Če prijave ne potrdite v 24 urah, bodo vaši podatki po enem mesecu blokirani in samodejno izbrisani.

Glasilo se lahko nanaša na vse blago, storitve, izdelke, ponudbe in promocije, ki jih zagotavljajo upravljavec (določba 1) in/ali podjetja, povezana z upravljavcem, ali partnerska podjetja. 

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(a) 6. člena GDPR.

Poleg tega shranjujemo tudi IP-naslove, ki jih uporabljate, ter čas vaše prijave in potrditve. Namen tega postopka je, da lahko dokažemo vašo prijavo in po potrebi pojasnimo vsakršen primer morebitne neustrezne uporabe vaših osebnih podatkov. Namen obdelave vaših osebnih podatkov temelji na naših zakonitih interesih zagotavljanja skladnosti z našimi pravnimi obveznostmi in dokumentacije o njih. 

Pravno podlago za obdelavo podatkov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR, pri čemer je naš zakoniti interes, da lahko dokažemo vaše soglasje.

Soglasje za uporabo vašega e-poštnega naslova za pošiljanje glasila lahko kadar koli prekličete prek povezave za odjavo ali z oddajo pisne zahteve na unsubscribe@flixbus.com. Preklic ne vpliva na zakonitost že izvedenih postopkov obdelave podatkov.

Za distribucijo glasila uporabljamo zunanje ponudnike IT storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

12.7    Piškotki in podobne tehnologije

Aplikacija uporablja piškotke in podobne tehnologije. 

Poleg lastnih piškotkov, ki smo jih nastavili za upravljanje obdelave podatkov, se uporabljajo tudi piškotki tretjih oseb, ki jih ponujajo zunanji ponudniki. 

V sklopu upravljanja soglasja (pasica o soglasju) se lahko odločite za uporabo piškotkov ali uporabo podobnih tehnologij. 

Ogledate si lahko podroben pregled z izčrpnimi informacijami o uporabljenih storitvah ter dostopate do nastavitev svojega soglasja, vključno z možnostjo preklica.

12.8    Služba za pomoč strankam

Ko se obrnete na našo službo za pomoč strankam, pri tem zberemo osebne podatke, ki nam jih posredujete na lastno pobudo. Te nam lahko na primer pošljete po e-pošti, telefonu ali v pismu. Vaši osebni podatki bodo uporabljeni samo za stik z vami ali za namen, za katerega ste nam posredovali te podatke, npr. za obdelavo vaših poizvedb, zagotavljanje tehničnih storitev ali upravljanje odnosov s strankami.

Ti podatki (vključno z informacijami o komunikacijskih sredstvih, kot sta e-poštni naslov in telefonska številka) so posredovani prostovoljno. Podatke uporabljamo za obdelavo vaše poizvedbe, za izpolnitev pravnih obveznosti in po potrebi za administrativne namene.

Pravno podlago predstavlja odstavek 1(b), 1(c) ali 1(f) 6. člena GDPR.

Za pomoč pri distribuciji in obdelavi poizvedb se v primeru telefonske poizvedbe vaši podatki obdelajo prek telefonskih aplikacij in delno tudi prek sistema za glasovni pogovor. 

Za zagotavljanje storitev za stranke uporabljamo zunanje ponudnike storitev, ki delujejo kot obdelovalci podatkov.

12.9    Prisotnost na družbenih omrežjih

Prisotni smo na družbenih omrežjih (trenutno na omrežjih Facebook, Instagram, LinkedIn in Twitter). V obsegu dovoljenega nadzora nad obdelavo vaših podatkov vam zagotavljamo, da so upoštevani veljavni predpisi o varstvu podatkov. 

Poleg nas so, kot je opredeljeno v GDPR in drugih predpisih o varstvu podatkov, za prisotnost podjetja na družbenih omrežjih odgovorne naslednje družbe:

Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Instagram (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska)
Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irska)
LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Gardner House Wilton Place, Dublin 2, Irska)

Pri tem poudarjamo, da se vaši podatki lahko obdelujejo zunaj Evropske unije.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov naših uporabnikov predstavlja odstavek 1(f) 6. člena GDPR. Naš zakoniti interes je, da vam zagotovimo učinkovite informacije in komunikacijo.

Dodatne informacije o zakonodaji na področju varstva osebnih podatkov v zvezi z našo prisotnostjo na družbenih omrežjih najdete tukaj:
Facebook: https://www.facebook.com/notes/flixbus/facebook-fanpage-datenschutzrichtlinie/2107777085936747/
Instagram: https://www.facebook.com/policy.php
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Datum različice: 07. 11. 2022